สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบบริการพหุวัฒนธรรมสำหรับ Wellness Tourism"

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบบริการพหุวัฒนธรรมสำหรับ Wellness Tourism"

25 พฤษภาคม 2566
junyaluk.13junyaluk.13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบบริการพหุวัฒนธรรมสำหรับ Wellness Tourism”

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องคิงส์คาร์ลกุสตาฟ ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

12.45 – 13.00 น. ลงทะเบียน 13.00 – 13.10 น. กล่าวต้อนรับโดย
นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 13.10 – 13.20 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลดา เพ็ชรวรุณ ประธานคณะทำงานโครงการฯ 13.20 – 13.35 น. ภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพและสปา โดย คุณรังสิมันตุ์ กิ่งแก้ว กรรมการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 13.35 – 13.45 น. Wellness Tourism and Medical Tourism ในบริบทของโรงพยาบาล โดย คุณภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 13.45 – 13.55 น. ภาพรวมของการให้บริการในแผนก Wellness Center and Laguna Wellness by BDMS Phuket โดย คุณทินรัตน์ ปราบประชา ผู้จัดการพยาบาล IPUs5 แผนกส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Center) 13.55 – 14.05 น. พักรับประทานอาหารว่าง 14.05 – 14.10 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลดา เพ็ชรวรุณ นำเข้าสู่กิจกรรมกลุ่มย่อย
“การออกแบบบริการพหุวัฒนธรรมสำหรับ Wellness Tourism” 14.10 – 15.10 น. แบ่งกลุ่มและ Workshop กิจกรรมกลุ่มย่อย
โดยทีมวิทยากรประจำกลุ่มจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 15.10 – 16.10 น. กลุ่มย่อยนำเสนอผลงาน 3 กลุ่มๆ ละ 10 นาที และวิทยากรให้ข้อเสนอแนะ 16.10 – 16.20 น. กล่าวปิดโครงการ โดยตัวแทนอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 16.20 – 16.30 น. ถ่ายรูปร่วมกัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-คู่มือการปฏิบัติงาน แผนก Wellness ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 51 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต,ผู้จัดการ IPU , ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล, HRD, HR Manager, Contact Center, Domestic Marketing Manager, ผู้ช่วยพยาบาล, Customer Service

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
25,000.00 4,900.00 5,600.00 9,010.50 0.00 1,950.00 46,460.50 lock_open