สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การเข้าร่วมงานจัดแสดงนิทรรศการงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566

การเข้าร่วมงานจัดแสดงนิทรรศการงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566

8 สิงหาคม 2566
junyaluk.13junyaluk.13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-จัดเตรียมบูธแสดงผลงาน -เผยแพร่ผลงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-เผยแพร่ผลงานที่ได้จัดทำขึ้นให้แก่สาธารณชนได้รับข้อมูล

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 100 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

ประชาชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานจัดแสดงนิทรรศการงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 29,425.00 9,180.00 0.00 27,108.44 65,713.44 lock_open