สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงาน workshop การจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับขั้นตอนปฎิบัติงานของแผนก Wellness Center ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ครั้งที่4/2566

ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงาน workshop การจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับขั้นตอนปฎิบัติงานของแผนก Wellness Center ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ครั้งที่4/2566

12 พฤษภาคม 2566
อารียา มอซูอารียา มอซู
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

*

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 lock_open