สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมวางแผนการจัดทำมาตรฐานการบริการสำหรับลูกค้าพหุวัฒนธรรมของโรงพยาบาล

ประชุมวางแผนการจัดทำมาตรฐานการบริการสำหรับลูกค้าพหุวัฒนธรรมของโรงพยาบาล

18 เมษายน 2566
junyaluk.13junyaluk.13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมหารือ การจัด Workshop โดยทำเป็นคู่มือ มาตรฐานการบริการ (SOP OPD Implementation)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนที่จะนำไปทำเป็นคู่มือ มาตรฐานการบริการ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

คุณหมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่แผนก Wellness ของโรงพยาบาลกรุงเทพ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 lock_open