สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบบริการพหุวัฒนธรรมสำหรับ Wellness Tourism"

25 พฤษภาคม 2566
junyaluk.13junyaluk.13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบบริการพหุวัฒนธรรมสำหรับ Wellness Tourism”

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องคิงส์คาร์ลกุสตาฟ ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

12.45 – 13.00 น. ลงทะเบียน 13.00 – 13.10 น. กล่าวต้อนรับโดย
นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 13.10 – 13.20 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลดา เพ็ชรวรุณ ประธานคณะทำงานโครงการฯ 13.20 – 13.35 น. ภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพและสปา โดย คุณรังสิมันตุ์ กิ่งแก้ว กรรมการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 13.35 – 13.45 น. Wellness Tourism and Medical Tourism ในบริบทของโรงพยาบาล โดย คุณภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 13.45 – 13.55 น. ภาพรวมของการให้บริการในแผนก Wellness Center and Laguna Wellness by BDMS Phuket โดย คุณทินรัตน์ ปราบประชา ผู้จัดการพยาบาล IPUs5 แผนกส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Center) 13.55 – 14.05 น. พักรับประทานอาหารว่าง 14.05 – 14.10 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลดา เพ็ชรวรุณ นำเข้าสู่กิจกรรมกลุ่มย่อย
“การออกแบบบริการพหุวัฒนธรรมสำหรับ Wellness Tourism” 14.10 – 15.10 น. แบ่งกลุ่มและ Workshop กิจกรรมกลุ่มย่อย
โดยทีมวิทยากรประจำกลุ่มจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 15.10 – 16.10 น. กลุ่มย่อยนำเสนอผลงาน 3 กลุ่มๆ ละ 10 นาที และวิทยากรให้ข้อเสนอแนะ 16.10 – 16.20 น. กล่าวปิดโครงการ โดยตัวแทนอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 16.20 – 16.30 น. ถ่ายรูปร่วมกัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-คู่มือการปฏิบัติงาน แผนก Wellness ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 51 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต,ผู้จัดการ IPU , ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล, HRD, HR Manager, Contact Center, Domestic Marketing Manager, ผู้ช่วยพยาบาล, Customer Service

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
25,000.00 4,900.00 5,600.00 9,010.50 0.00 1,950.00 46,460.50 lock_open

การเข้าร่วมงานจัดแสดงนิทรรศการงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566

8 สิงหาคม 2566
junyaluk.13junyaluk.13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-จัดเตรียมบูธแสดงผลงาน -เผยแพร่ผลงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-เผยแพร่ผลงานที่ได้จัดทำขึ้นให้แก่สาธารณชนได้รับข้อมูล

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 100 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

ประชาชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานจัดแสดงนิทรรศการงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 29,425.00 9,180.00 0.00 27,108.44 65,713.44 lock_open

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบริการพหุวัฒนธรรมสำหรับ แผนกทันตกรรม

4 สิงหาคม 2566
junyaluk.13junyaluk.13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบบริการพหุวัฒนธรรมสำหรับแผนกทันตกรรม”

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลป่าตองภูเก็ต

12.45 – 13.00 น. ลงทะเบียน 13.00 – 13.10 น. กล่าวต้อนรับโดย
                              ทพ.ปรเมศวร์ รุ่งแสงอโณทัย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตองภูเก็ต 13.10 – 13.20 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลดา เพ็ชรวรุณ ประธานคณะทำงานโครงการ 13.20 – 13.40 น. ภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ โดย คุณรังสิมันต์ กิ่งแก้ว กรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 13.40 – 13.50 น. พักรับประทานอาหารว่าง 13.50 – 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลดา เพ็ชรวรุณ นำเข้าสู่กิจกรรมกลุ่มย่อย
“การออกแบบบริการพหุวัฒนธรรมสำหรับแผนกทันตกรรม” 14.00 – 15.00 น. แบ่งกลุ่มและ Workshop กิจกรรมกลุ่มย่อย
โดยทีมวิทยากรประจำกลุ่มจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 15.10 – 15.40 น. กลุ่มย่อยนำเสนอผลงาน 2 กลุ่มๆ ละ 15 นาที และวิทยากรให้ข้อเสนอแนะ 15.40 – 15.50 น. กล่าวปิดโครงการ โดยตัวแทนอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15.50 – 16.00 น. ถ่ายรูปร่วมกัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ขั้นตอนการให้บริการของแแผนกทันตกรรม -ความต้องการของโรงพยาบาล ให้ทำคู่มือการปฏิบัติงาน 4 ภาษา (ไทย จีน พม่า อังกฤษ )

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 42 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตองภูเก็ต, ทันตแพทย์ชำนาญการ, เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข, ผู้ช่วยทันตแพทย์, พนักงานช่วยการพยาบาล, เจ้าหน้าที่ธุรการ, พนักงานช่วยเหลือคนไข้

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
19,500.00 2,900.00 7,840.00 7,250.00 0.00 0.00 37,490.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมรอบที่ 2 ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกับโรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

18 กรกฎาคม 2566
junyaluk.13junyaluk.13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-มอบหมายหน้าที่การทำงานของแต่ละคน
-สำรวจวันว่างของแต่ละคน เพื่อกำหนดวันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ -แบ่งกลุ่มสำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ขั้นตอนการให้บริการของแผนกทันตกรรม -กรณีลูกค้า Walk In -กรณีลูกค้านัดหมายล่วงหน้า

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 13 คน
ประกอบด้วย

หัวหน้าโครงการ คณะทำงาน และทีมสื่อประชาสัมพันธ์

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานเพื่อหารือเกี่ยวกับเนื้อหาและหัวข้อในการจัดทำคู่มือฉบับจริง และเตรียมความพร้อมรอบที่ 1 ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกับโรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

7 กรกฎาคม 2566
junyaluk.13junyaluk.13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำคู่มือสปาฉบับจริง ตรวจสอบความครบถ้วนของเนื้อหาที่จะทำคู่มือ -ประชุมหารือเกี่ยวกับเนื้อหา หัวข้อที่จะใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการกับโรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ข้อมูลและ Comment ที่ได้รับจากทางสมาคมธุรกิจสปา -หัวข้อที่จะใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการกับโรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 9 คน
ประกอบด้วย

หัวหน้าโครงการ และ คณะทำงาน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,500.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 lock_open

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบริการพหุวัฒนธรรมสำหรับ Wellness Tourism

25 พฤษภาคม 2566
อารียา มอซูอารียา มอซู
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

*

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
25,000.00 0.00 20,975.00 1,035.00 0.00 0.00 47,010.00 lock_open

ดูสถานที่จัดงาน จัดเตรียมอุปกรณ์ความพร้อมก่อนวันจัดงาน และจัดแฟ้มเอกสารประกอบการอบรม

21 พฤษภาคม 2566
อารียา มอซูอารียา มอซู
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

*

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

**

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 lock_open

อ่านร่างข้อมูลให้การบริการแบบ Muslim Friendly สำหรับกลุ่มลูกค้ามุสลิมเกี่ยวกับหลักปฎิบัติและสิ่งที่ควรพึงระวังในบริบทของการให้บริการแบบ Muslim Friendly

20 พฤษภาคม 2566
อารียา มอซูอารียา มอซู
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

*

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงาน workshop การจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับขั้นตอนปฎิบัติงานของแผนก Wellness Center ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ครั้งที่4/2566

12 พฤษภาคม 2566
อารียา มอซูอารียา มอซู
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

*

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 lock_open

การรวบรวมข้อมูลสรุปจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์สถานประกอบการและการจัดประชุมในการดำเนินงานขับเคลื่อนแนวทางสุขภาพพหุวัฒนธรรมในสถานบริการของรัฐและเอกชนในพื้นที่ท่องเที่ยว

5 มกราคม 2566
อารียา มอซูอารียา มอซู
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

*

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 lock_open

เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสิรมสุขภาพฯ ครั้งที่ 3/2565

29 กันยายน 2565
junyaluk.13junyaluk.13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ชี้แจงเหตุผลในการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้สถานประกอบการจำนวน 5 แห่ง คือ 1.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 2.โรงพยาบาลป่าตอง 3.สุโขสปา 4.ธารธาราสปา 5. Chivitr Wellness

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 9 คน จากที่ตั้งไว้ 16 คน
ประกอบด้วย

หัวหน้าโครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ, คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 lock_open

ประชุมคณะทำงาน โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพฯ ครั้งที่ 2/2565

26 กันยายน 2565
junyaluk.13junyaluk.13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เล่าความเป็นมาของโครงการ และขั้นตอนที่จะดำเนินการของโครงการ พร้อมคัดเลือกสถานประกอบการที่จะลงพื้นที่สัมภาษณ์หาข้อมูล

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปให้คณะทำงานไปหาข้อมูลว่าจะเลือกสถานประกอบการไหนบ้าง เพื่อจะลงพื้นที่สัมภาษณ์

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 9 คน
ประกอบด้วย

หัวหน้าโครงการ คณะทำงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 lock_open

ประชุมวางแผนการจัดทำมาตรฐานการบริการสำหรับลูกค้าพหุวัฒนธรรมของโรงพยาบาล

18 เมษายน 2566
junyaluk.13junyaluk.13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมหารือ การจัด Workshop โดยทำเป็นคู่มือ มาตรฐานการบริการ (SOP OPD Implementation)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนที่จะนำไปทำเป็นคู่มือ มาตรฐานการบริการ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

คุณหมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่แผนก Wellness ของโรงพยาบาลกรุงเทพ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 lock_open

ลงพื้นที่สัมภาษณ์ วัดหลวงปู่สุภา (ภาคผนวกเกี่ยวกับศาสนาพุทธ)

27 มีนาคม 2566
junyaluk.13junyaluk.13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สอบถามข้อมูลเเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อพระสงฆ์เมื่อไปใช้สถานพยาบาล

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ข้อมูลที่ควรปฏิบัติต่อพระสฆ์เมื่อไปใช้สถานพยาบาล

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย

เจ้าอาวาสวัด, พระลูกวัด

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 lock_open

ลงพื้นที่สัมภาษณ์ วัดบ้านเกาะสิเหร่ (ภาคผนวกเกี่ยวกับศาสนาพุทธ)

27 มีนาคม 2566
junyaluk.13junyaluk.13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สอบถามข้อมูลเเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อพระสงฆ์เมื่อไปใช้สถานพยาบาล

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ข้อมูลที่ควรปฏิบัติต่อพระสฆ์เมื่อไปใช้สถานพยาบาล

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย

เจ้าอาวาสวัดเกาะสิเหร่, พระลูกวัด

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 lock_open

ลงพื้นที่สัมภาษณ์สถานประกอบการ ธารธาราสปา (ภาคผนวกเกี่ยวกับศาสนาพุทธ)

24 มีนาคม 2566
junyaluk.13junyaluk.13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สอบถามข้อมูลเเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ข้อมูลการปฏิบัติต่อผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย

เจ้าของสถานประกอบการธารธารา สปา, พนักงานสปา

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 lock_open

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "คู่มือภาษาเพื่อการสื่อสารในธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพ"

24 มีนาคม 2566
junyaluk.13junyaluk.13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

12.45 - 13.00 น. ลงทะเบียน 13.00 - 13.05 น. กล่าวต้อนรับโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รักษาการรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ คุณธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
13.05 - 13.15 น. วัตถุประสงค์ของโครงการ
สถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ 13.15 - 14.00 น. โอกาสและความท้าทายสำหรับการนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศมุสลิม
โดย ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
14.00 - 14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 14.15 - 15.00 น. ความเหมือนและความต่างของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวมุสลิม ในแต่ละภูมิภาค
15.00 - 15.45 น. กลยุทธ์การให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจให้ ลูกค้ากลุ่มมุสลิม (Do and Don’t)
15.45 - 16.45 น. Workshop การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม ๆ (โรงแรม, ทัวร์, ร้านอาหาร, สปา, โรงพยาบาล)
16.45 - 17.15 น. นำเสนอผลการจัดทำ workshop

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ร่างคู่มือภาษาเพื่อการสื่อสารในธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 60 คน จากที่ตั้งไว้ 60 คน
ประกอบด้วย

พนักงานสปา, เจ้าของธุรกิจสปา, พนักงานโรงแรม

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
45,600.00 0.00 21,115.00 12,208.00 0.00 0.00 78,923.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน Workshop การจัดทำคู่มือของธุรกิจสปา "โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพฯ" ครั้งที่ 3/2566

15 มีนาคม 2566
junyaluk.13junyaluk.13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แบ่งหน้าที่การทำงานเกี่ยวกับการจัดงาน Workshop การจัดทำคู่มือของธุรกิจสปา

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทุกคนได้รับมอบหมายงานที่ต้องรับผิดชอบในการจัดงาน Workshop การจัดทำคู่มือของธุรกิจสปา

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 12 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

หัวหน้าโครงการ, กรรมการ, เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 lock_open

ลงพื้นที่สัมภาษณ์ วัดรัษฎาราม (ภาคผนวกเกี่ยวกับศาสนาพุทธ)

11 มีนาคม 2566
junyaluk.13junyaluk.13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สอบถามข้อมูลเเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อพระสงฆ์เมื่อไปใช้สถานพยาบาล

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ข้อมูลที่ควรปฏิบัติต่อพระสฆ์เมื่อไปใช้สถานพยาบาล

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย

เจ้าอาวาส, พระลูกวัด

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
500.00 500.00 0.00 1,185.00 0.00 0.00 2,185.00 lock_open

ลงพื้นที่สัมภาษณ์สถานประกอบการ ภูมนตราสปา (ภาคผนวกเกี่ยวกับศาสนาพุทธ)

11 มีนาคม 2566
junyaluk.13junyaluk.13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สอบถามข้อมูลเเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ข้อมูลการปฏิบัติต่อผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย

เจ้าของสถานประกอบการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 lock_open

ประชุมหารือแนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับธุรกิจสปาและธุรกิจท่องเที่ยว "โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในมิติพหุวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดอันดามันฯ

9 มีนาคม 2566
junyaluk.13junyaluk.13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมหารือเกี่ยวกับข้อมูลที่จะใช้ในการจัดทำคู่มือสำหรับธุรกิจสปาและธุรกิจท่องเที่ยว ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ปรับแก้ไข หรือต้องเพิ่มเติมในส่วนไหนบ้าง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ไฟล์ข้อมูลการจัดทำคู่มือสำหรับธุรกิจสปาและธุรกิจท่องเที่ยว

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 6 คน
ประกอบด้วย

สมาคมสปาเพื่อสุขภาพภูเก็ต และอุปนายกฝ่ายแผน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 1,065.00 0.00 0.00 0.00 3,065.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความคืบหน้าของ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในมิติพหุวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดอันดามันฯ ครั้งที่ 2/2566

8 มีนาคม 2566
junyaluk.13junyaluk.13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานแต่ละท่าน อธิบายร่างข้อมูลที่แต่ละคนได้รับผิดชอบในแต่ละหัวข้อ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ร่างข้อมูล การจัดทำคู่มือสำหรับธุรกิจสปาและธุรกิจท่องเที่ยว

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 8 คน จากที่ตั้งไว้ 14 คน
ประกอบด้วย

หัวหน้าโครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ, กรรมการ, เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,000.00 0.00 0.00 0.00 66.00 0.00 4,066.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานหารือการดำเนินตามแผนงาน "โครงการขับเคลื่อนแนวทางสุขภาพพหุวัฒนธรรมฯ ครั้งที่ 1/2566

1 กุมภาพันธ์ 2566
junyaluk.13junyaluk.13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ชี้แจงการดำเนินงานที่ผ่านมา และที่ตั้งเป้าหมายงานที่จะดำเนินการในอนาคต กำหนดระยะเวลาที่จะส่งงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และตารางระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ที่จะจัดกิจกรรม workshop ในครั้งถัดไป

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 9 คน จากที่ตั้งไว้ 16 คน
ประกอบด้วย

หัวหน้าโครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ, คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 lock_open

ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และลงพื้นที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานสุขภาพจังหวัดภูเก็ต

13 มกราคม 2566
junyaluk.13junyaluk.13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิลงพื้นที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานสุขภาพจังหวัดภูเก็ต

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ความคืบหน้าของโครงการที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานสุขภาพจังหวัดภูเก็ต

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, หัวหน้าโครงการ, คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 lock_open

สรุปผลการจัดงานประชุม "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พหุวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวกลุ่มลูกค้ามุสลิม"

7 ธันวาคม 2565
junyaluk.13junyaluk.13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ชี้แจงค่าใช้จ่าย และชี้แจงผลสรุปที่ได้จากการจัดงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตารางสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และผลสรุปจากการจัดงานดังกล่าว

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 9 คน
ประกอบด้วย

หัวหน้าโครงการ, คณะทำงาน, และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 lock_open

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หพุวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวกลุ่มลูกค้ามุสลิม"

24 พฤศจิกายน 2565
junyaluk.13junyaluk.13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ศึกษาแนวทางสำหรับการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม สำหรับผู้ประกอบการและหน่วยบริการสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้รับบริการและผู้ให้บริการที่มุ่งตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณ ศาสนา วัฒนธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละชาติพันธุ์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางด้านสุขภาพ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ร่างคู่มือแนวทางมาตรฐานระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม สำหรับผู้ประกอบการและหน่วยบริการสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 90 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

ผู้บริหาร, เจ้าของสถานประกอบการสปา โรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยว พนักงานสปา พนักงานโรงแรม, คุณหมอและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกรุงเทพฯ, คุณหมอและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลป่าตอง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
21,000.00 1,084.00 23,765.00 0.00 0.00 0.00 45,849.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมก่อนการจัดงานประชุม "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พหุวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวกลุ่มลูกค้ามุสลิม"

18 พฤศจิกายน 2565
junyaluk.13junyaluk.13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ตรวจสอบรายชื่อและจำนวนของผู้เข้าร่วมงาน -ตรวจสอบไฟล์ในการนำเสนอข้อมูล -กำหนดตารางเวลา สถานที่ ที่จะใช้ในการจัดงาน -จัดทำหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติ -กำหนดหน้าที่ของแต่ละคน ในการจัดงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตารางเวลาในการจัดงาน ไฟล์ข้อมูลในการนำเสนอ ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรายชื่อและสถานที่ ที่จะใช้ในการจัดงาน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 7 คน
ประกอบด้วย

หัวหน้าโครงการ, กรรมการ, เจ้าหน้าที่ประสานงาน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 lock_open

ลงพื้นที่สัมภาษณ์สถานประกอบการ Chivitr Wellness

17 พฤศจิกายน 2565
junyaluk.13junyaluk.13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สัมภาษณ์เจ้าของสถานประกอบการเอกชน เพื่อศึกษาบริบทของกลุ่มลูกค้า (Segment)/ความต้องการ/ปัญหา/อุปสรรค ของสถานประกอบการเอกชน รวมทั้งภาพรวมการบริการของสถานประกอบการเอกชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ความต้องการให้จัดทำคู่มือสำหรับสปา

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 7 คน
ประกอบด้วย

เจ้าของสถานประกอบการ Chivitr Wellness, ผู้จัดการ Chivitr Wellness

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,500.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 lock_open

ลงพื้นที่สัมภาษณ์สถานประกอบการ สุโขสปา

16 พฤศจิกายน 2565
junyaluk.13junyaluk.13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สัมภาษณ์เจ้าของสถานประกอบการเอกชน เพื่อศึกษาบริบทของกลุ่มลูกค้า (Segment)/ความต้องการ/ปัญหา/อุปสรรค ของสถานประกอบการเอกชน รวมทั้งภาพรวมการบริการของสถานประกอบการเอกชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ความต้องการให้จัดสัมมนาเพื่อฝึกพนักงาน และให้จัดทำคู่มือสำหรับสปา เพื่อเป็นมาตรฐานไว้ใช้กับทุกสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสปา

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

เจ้าของสถานประกอบการสุโขสปา

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,500.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 lock_open

ลงพื้นที่สัมภาษณ์สถานประกอบการ โรงพยาบาลป่าตอง

12 พฤศจิกายน 2565
junyaluk.13junyaluk.13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สัมภาษณ์คุณหมอแผนกทันตกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

workshop Do and Don’t

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

คุณหมอแผนกทันตกรรม, เจ้าหน้าทีแผนกทันตกรรม

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 lock_open

ลงพื้นที่สัมภาษณ์สถานประกอบการโรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต

11 พฤศจิกายน 2565
junyaluk.13junyaluk.13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สัมภาษณ์คุณหมอและเจ้าหน้าที่แผนก Wellness เพื่อศึกษาบริบทของกลุ่มลูกค้า (Segment)/ ความต้องการ/ปัญหา อุปสรรค ของโรงพยาบาล รวมทั้งภาพรวมการบริการของโรงพยาบาล

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทางโรงพยาบาลอยากให้จัด workshop Do and Don’t และ worshop ทางด้านภาษาแก่พนักงาน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 7 คน จากที่ตั้งไว้ 7 คน
ประกอบด้วย

คุณหมอ และเจ้าหน้าที่แผนก Wellness จำนวน 3 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,500.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพฯ ครั้งที่ 4/2565

21 ตุลาคม 2565
junyaluk.13junyaluk.13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ชี้แจงหลักการและเหตุผลในการจัดโครงการ รูปแบบวิธีในการดำเนินโครงการ การออกแบบคำถาม ที่จะนำไปสัมภาษณ์สถานประกอบการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เนื้อหา ข้อคำถามที่จะใช้ตอนออกไปสัมภาษณ์สถานประกอบการ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 9 คน จากที่ตั้งไว้ 16 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน จำนวน 16 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 lock_open

ประชุมปรึกษาหารือจัดทำแผนการดำเนินงานการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในมิติพหุวัฒนธรรมในกลุ่มจังหวัดอันดามัน

3 มิถุนายน 2565
อารียา มอซูอารียา มอซู
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 11 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

นักวิชาการดำเนินงานการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในมิติพหุวัฒนธรรมในกลุ่มจังหวัดอันดามัน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
7,000.00 0.00 25,000.00 0.00 30.00 0.00 32,030.00 lock_open

ประชุมสัมมนารูปแบบการขับเคลื่อพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสู่เมื่องท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ กรณีศึกษาตำบลกะรน

30 พฤษภาคม 2565
อารียา มอซูอารียา มอซู
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 26,130.00 0.00 0.00 0.00 28,130.00 lock_open

ลงพื้นที่สัมภาษณ์สถานประกอบการ ธารธารา สปา

10 พฤศจิกายน 2565
junyaluk.13junyaluk.13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สัมภาษณ์เจ้าของสถานประกอบการเอกชน เพื่อศึกษาบริบทของกลุ่มลูกค้า (Segment)/ความต้องการ/ปัญหา/อุปสรรค ของสถานประกอบการเอกชน รวมทั้งภาพรวมการบริการของสถานประกอบการเอกชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ความต้องการให้จัดสัมมนาเพื่อฝึกพนักงงาน และให้จัดทำคู่มือสำหรับสปา เพื่อเป็นมาตรฐานไว้ใช้กับทุกสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสปา

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 6 คน
ประกอบด้วย

เจ้าของกิจการธุรกิจสปา และพนักงานของสปา จำนวน 2 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,000.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 lock_open

ประชุมปรึกษาหารือแผนการดำเนินกิจกรรมแผนงาน การจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม

13 พฤษภาคม 2565
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ชี้แจ้งวัตถุประสงค์โครงการ และวางแผนการดำเนินงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กรอบการดำเนินงาน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 13 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
10,500.00 0.00 54,285.00 0.00 30.00 0.00 64,815.00 lock_open

การประชุมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในมิติพหุวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดอันดามัน

19 กันยายน 2565
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 40 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

1.คณะทำงาน 2.รพ.เป้าหมาย 3.ผู้ประกอบการที่สนใจ 4.สื่อ 5.นักวิชาการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
21,000.00 1,000.00 26,370.00 0.00 0.00 0.00 48,370.00 lock_open