สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ดูสถานที่เตรียมงาน ณ โรงพยาบาลป่าตอง

ดูสถานที่เตรียมงาน ณ โรงพยาบาลป่าตอง

25 กรกฎาคม 2566
อารียา มอซูอารียา มอซู
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

*

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 3,700.00 0.00 0.00 0.00 3,700.00 lock_open