PSU UNDP

directions_run

(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ (UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
ภายใต้โครงการ (UNDP)โครงการพัฒนาแผนป้องกันและฟื้นฟูหลังวิกฤตระดับท้องถิ่น ฯ
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 มิถุนายน 2564
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564
งบประมาณ 80,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางดวงฤดี มีแวว
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ 1.ดร.เพ็ญ สุขมาก 2. นางสาววรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.521469,101.317928place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่สังคมไทยและสังคมโลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ หนึ่งในความวิตกกังวลของผู้คนคือประเด็นของความปลอดภัยในสุขอนามัยและเศรษฐกิจทั่วโลกที่กำลงย่ำแย่ หนึ่งในหนทางการสร้างความอยู่รอดคือการพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด และเสริมสร้างความพอเพียงระดับครัวเรือน โดยต้องสร้างความมั่นคงทางอาหารที่ปลอดสารพิษต่างๆ เพื่อลดค่าใช้จ่าย และสร้างความสามัคคีผ่านการทำกิจกรรมกันระหว่างคนในชุมชนและในครัวเรือน เพื่อฝ่าวิกฤติในครั้งนี้ให้ได้และตั้งแต่การระบาดของไวรัสโคโรน่า-19 ครบปีสถิติของผู้ได้รับผลกระทบมีทั้งครอบครัว ชุมชน โรงเรียน เด็ก และเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการผู้อยากไร้ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง หากมีคนในชุมชนติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19จำเป็นจะต้องปิดหมู่บ้านการขาดแคลนอาหารย่อมเป็นปัญหาหลักแน่นอนการสร้างความเข็มแข็งให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนโรงเรียนในพื้นที่กลุ่มอาชีพสามารถเป็นต้นแบบที่จะมารวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความเข็มแข็งให้เกิดขึ้นสามารถยืนหยัด สร้างผลผลิต แหล่งอาหาร เช่นปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์ เป็นคลังอาหารของคนในหมู่บ้าน ในชุมชนเพื่อให้ทุกคนได้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้คนในชุมชนได้เข้าถึงแหล่งอาหารที่ปลอดภัย

ครัวเรือนในชุมชนมีอาหารบริโภคครบ 5 หมู่

0.00
2 สร้างความพอเพียงในการบริโภคอาหาร และการกระจายผลผลิตในชุมชนสู่ครัวเรือน

 

0.00
3 มีกระบวนการการมีส่วนร่วมในชุมชน กลุ่ม เครือข่าย ในหมู่บ้านที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหาร

 

0.00
4 เด็กและเยาชนในพื้นที่ได้รับอาหารที่ปลอดภัย

กลุ่มเด็กนักเรียนในโรงเรียนได้บริโภคอาหารที่ดีและปลอดภัยส่งเสริมพัฒนาการและเสริมสร้างการเจริญเติบโตที่ดีต่อไป

0.00
5 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มผู้ป่วยในชุมชนได้มีอาหารที่ถูกสุขลักษณะ

เพิ่มศักยภาพในการจัดทำอาหารให้กลุ่มผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียงได้มีอาหารที่เพียงพอถูกสุขลักษณะและปลอดภัย

0.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 626 80,000.00 4 80,000.00
21 มิ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 ปลูกผัก ปลูกรัก เพื่อชุมชน 150 20,000.00 20,000.00
21 มิ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 ทำซุ้มเช็คอินและปลูกผัก เพื่อให้เยาวชนห่างไกลสิ่งเสพติด 20 20,000.00 20,000.00
21 มิ.ย. 64 - 20 ม.ค. 65 ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อปูนซีเมนต์แก่เยาวชนบ้านกาโสด 200 20,000.00 20,000.00
30 ส.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 เกษตรเพื่อนักเรียน โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 256 20,000.00 20,000.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ผลผลิตมาประกอบอาหารกลางวันในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เยาวชนได้รับประทานอาหารที่ได้มีความปลอดภัย ผลผลิตที่เหลือสามารถจำหน่วยในชุมชนหรือตามตลาดในตำบล และยังนำมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารได้ เยาวชนมีความรู้ในการเลี้ยงปลาดุกและสามารถนความรู้ที่ได้มาใช้ประกอบอาชีพในชีวิตประจำวัน

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2564 12:27 น.