สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ งานกลาง การจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม
ภายใต้โครงการ การจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 กรกฎาคม 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2564
งบประมาณ 816,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 ก.ค. 2563 31 ส.ค. 2563 0.00
2 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (816,000.00 บาท)

stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
1 ประชุม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 170 421,000.00 3 32,240.00
23 ก.ค. 63 ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงโครงการ 30 0.00 -
5 พ.ย. 63 ประชุมเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการระบบสร้างเสริมสุขภาพแบบพหุวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 30 108,000.00 0.00
28 ม.ค. 64 ประชุมเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการระบบสร้างเสริมสุขภาพแบบพหุวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 30 108,000.00 0.00
2 - 3 ก.พ. 64 ประชุมสรุปการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 30 75,000.00 -
18 ก.พ. 64 ประชุมการจัดเวทีพิจารณาแนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในหน่วยบริการสุขภาพและชุมชนท้องถิ่น 20 55,000.00 32,240.00
6 - 7 ก.ค. 64 ประชุมสรุปการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 30 75,000.00 -
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 99 589,000.00 7 98,145.00
25 มิ.ย. 63 ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพบัณฑิตอาสาเพื่อการจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ 1 3,000.00 3,000.00
1 ก.ค. 63 ลงพื้นที่ติดตามงาน 0 0.00 -
30 ก.ค. 63 - 10 ต.ค. 63 ค่าจ้างนักวิชาการ 0 100,000.00 -
30 ก.ย. 63 - 29 ม.ค. 64 สนับสนุนพื้นที่ ที่จะนำรูปแบบไปพัฒนาปรับใช้ จำนวน 5 แห่ง 0 350,000.00 -
5 พ.ย. 63 ประชุมปรึกษาหารือรูปแบบการจัดการระบบสร้างเสริมสุขภาพแบบพหุวัฒนธรรมโดยการใช้กลไก อสม.ร่วมกับ รพ.สต.และเชื่อมกับการดำเนินงานของกองทุนตำบล 14 19,000.00 18,422.00
8 - 10 พ.ย. 63 จัดทำ Guildline แนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 10 40,000.00 0.00
8 - 10 พ.ย. 63 ประชุมจัดทำรูปแบบการจัดการระบบสร้างเสริมสุขภาพแบบพหุวัฒนธรรมโดยการใช้กลไก อสม ร่วมกับ รพ.สต.และเชื่อมกับการดำเนินงานของกองทุนตำบล 30 30,000.00 30,592.00
30 ธ.ค. 63 ประชุมจัดทำคู่มือร่างข้อกำหนดและกำหนดแนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมวิถีใหม่ 4 6,000.00 5,975.00
12 ม.ค. 64 ประชุมจัดทำแนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในหน่วยบริการสุขภาพ 16 11,000.00 10,445.00
28 ม.ค. 64 ประชุมจัดทำร่างแนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในหน่วยบริการสุขภาพและชุมชนท้องถิ่น 24 30,000.00 29,711.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2563 16:35 น.