งานสร้างสุขภาคใต้ สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม งานกลาง การจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม
ภายใต้โครงการ การจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 1 กรกฎาคม 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2564
งบประมาณ 816,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 ก.ค. 2563 31 ส.ค. 2563 0.00
2 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (816,000.00 บาท)

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ก.ค. 63 ประชุม 0.00 421,000.00 -
1 ก.ค. 63 ลงพื้นที่ติดตามงาน 0.00 0.00 -
30 ก.ค. 63 - 10 ต.ค. 63 ค่าจ้างนักวิชาการ 0.00 100,000.00 -
30 ก.ย. 63 - 29 ม.ค. 64 สนับสนุนพื้นที่ ที่จะนำรูปแบบไปพัฒนาปรับใช้ จำนวน 5 แห่ง 0.00 350,000.00 -
8 - 10 พ.ย. 63 จัดทำ Guildline แนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 10.00 40,000.00 0.00
23 ก.ค. 63 ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงโครงการ 30.00 0.00 -
5 พ.ย. 63 ประชุมเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการระบบสร้างเสริมสุขภาพแบบพหุวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 30.00 108,000.00 0.00
28 ม.ค. 64 ประชุมเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการระบบสร้างเสริมสุขภาพแบบพหุวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 30.00 108,000.00 0.00
2 - 3 ก.พ. 64 ประชุมสรุปการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 30.00 75,000.00 -
18 ก.พ. 64 ประชุมทีมวิชาการ และนักวิชาการศาสนา ครั้งที่ 3 20.00 55,000.00 0.00
6 - 7 ก.ค. 64 ประชุมสรุปการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 30.00 75,000.00 -
รวม 180 911,000.00 4 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 16:35 น.