สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
19 พ.ค. 59 การประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตอาสา 10 2,000.00 444.00
23 พ.ค. 59 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชน ปี 2559 20 2,000.00 444.00
8 ส.ค. 59 จัดประชุมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ครั้งที่ 1 15 4,000.00 3,686.00
12 ส.ค. 59 ในการจัดประชุมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ครั้งที่ 2 10 5,000.00 5,064.00
7 ก.ย. 59 เวทีสร้างการเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนสุขภาวะ 250 150,000.00 93,275.00
8 - 9 ก.ย. 59 พัฒนาศักยภาพการติดตามและประเมินผลโครงการ 80 150,000.00 80,129.00
16 - 17 ม.ค. 60 จัดประชุมการพัฒนาโครงการเพื่อการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุ่นแรง รุ่นที่ 1 120 150,000.00 116,335.50
18 - 19 ม.ค. 60 จัดประชุมการพัฒนาโครงการเพื่อการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุ่นแรง รุ่นที่ 2 120 193,000.00 123,316.50
28 ก.พ. 60 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโครงการด้านสุขภาวะ 150 150,000.00 98,000.00
15 พ.ค. 60 สร้างระบบติดตามประเมินผล และระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของของแกนนำชุมชน 1 100,000.00 100,000.00
16 - 18 พ.ค. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโครงการฯ ร่วมกับกองทุนสุขภาพฯ 120 200,000.00 177,447.00
10 ก.ค. 60 ประชุมพัฒนาศักยภาพ เรื่อง "การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการดำเนินงานและการสรุปผล" 100 150,000.00 110,106.00
28 - 30 ก.ค. 60 ปรึกษาหารือการดำเนินงานาโครงการโซนใต้ล่าง ปี 60-61 30 200,000.00 200,000.00
รวม 1,026 1,456,000.00 13 1,108,247.00