สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ Matching Model ตำบลบางปู
ภายใต้โครงการ โครงการขยายผลและขับเคลื่อนรูปแบบการดำเนินงานระบบอาหารเพื่อสุขภาวะอย่างยั่งยืนในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565
งบประมาณ 100,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สถาบันนโยบายสาธารณะ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ น.ส.วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.868343,101.335722place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณก.ค. 65ส.ค. 65ก.ย. 65ต.ค. 65
1 ลงพื้นที่สำรวจผู้ผลิตและผู้บริโภคที่สนใจเข้าร่วมตลาดสีเขียว(1 ส.ค. 2565-19 ส.ค. 2565) 0.00        
2 วางแผนการดำเนินงานโครงการ (ตลาดสีเขียว และตลาดออนไลน์)(22 ส.ค. 2565-26 ส.ค. 2565) 0.00        
3 ประชาสัมพันธ์โครงการตลาดสีเขียว(27 ส.ค. 2565-31 ส.ค. 2565) 0.00        
4 ดำเนินโครงการ(1 ก.ย. 2565-31 ต.ค. 2565) 0.00        
5 ติดตามและประเมินผล(5 ก.ย. 2565-31 ต.ค. 2565) 0.00        
รวม 0.00
1 ลงพื้นที่สำรวจผู้ผลิตและผู้บริโภคที่สนใจเข้าร่วมตลาดสีเขียว กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 5 0.00
1 ส.ค. 65 ประชุมวางแผนสำรวจผู้ผลิต 0 0.00 0.00
3 - 5 ส.ค. 65 ลงพื้นที่สำรวจผู้ผลิต 0 0.00 0.00
8 ส.ค. 65 ประชุมวางแผนสำรวจผู้บริโภค 0 0.00 0.00
10 - 17 ส.ค. 65 สำรวจผู้บริโภค 6 แห่ง 0 0.00 0.00
18 - 19 ส.ค. 65 วิเคราะห์และสรุปข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ 0 0.00 0.00
2 วางแผนการดำเนินงานโครงการ (ตลาดสีเขียว และตลาดออนไลน์) กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 2 0.00
22 - 24 ส.ค. 65 ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการตลาดเคลื่อนที่ 0 0.00 0.00
25 - 26 ส.ค. 65 ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการตลาด Online 0 0.00 0.00
3 ประชาสัมพันธ์โครงการตลาดสีเขียว กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 2 0.00
27 - 29 ส.ค. 65 ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภค 0 0.00 0.00
29 - 30 ส.ค. 65 ประชาสัมพันธ์โครงการตลาดสีเขียว 0 0.00 0.00
4 ดำเนินโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 7 0.00
3 ก.ย. 65 อบรมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการพร้อมให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัยแก่ผู้ผลิต 0 0.00 0.00
4 ก.ย. 65 อบรมชี้แจงให้กับผู้บริโภค เรื่องการให้คตวามสำคัญในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 0 0.00 0.00
9 - 10 ก.ย. 65 ออกบูธประชาสัมพันธ์ตลาดสีเขียว 0 0.00 0.00
9 ต.ค. 65 อบรมชี้แจงการตลาด Online และการใช้ Social Media 0 0.00 0.00
14 ต.ค. 65 อบรมแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค 0 0.00 0.00
16 ต.ค. 65 ศึกษาดูงานแปลงเกษตร ปะดอเฮง ดอนรัก 0 0.00 0.00
18 ต.ค. 65 อบรมบัญชีรายรับ - รายจ่าย 0 0.00 0.00
5 ติดตามและประเมินผล กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 3 0.00
5 ก.ย. 65 - 31 ต.ค. 65 ติดตามผลผลิต 0 0.00 0.00
15 ก.ย. 65 - 31 ต.ค. 65 ติดตามผลผู้บริโภค 0 0.00 0.00
19 ต.ค. 65 สรุปข้อมูลและจัดทำแบบประเมิน 0 0.00 0.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2565 14:25 น.