สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ Matching Model บางตาวา
ภายใต้โครงการ โครงการขยายผลและขับเคลื่อนรูปแบบการดำเนินงานระบบอาหารเพื่อสุขภาวะอย่างยั่งยืนในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 100,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กลุ่ม U2T ตำบลบางตาวา
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นางสาวนาซีฮา ปอระ 2.นางสาวอาดีละ เจะมะ 3.นางสาวอานิสา อูมา 4.นายอดุลย์ ดอเลาะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0646342587, 0801472082,0631232484,090094
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ adeelahchemah@gmail.com
พี่เลี้ยงโครงการ น.ส.วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8570567,101.164567place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

  1. พื้นที่ตำบลบางตาวา ยังไม่มีการทำเรื่องตลาดชุมชนที่มีการรวมรวบผลผลิตการเกษตรในพื้นที่มาจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภค
stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
1 1.สำรวจลงพื้นที่ผู้ผลิตที่สนใจเข้าร่วมเครือข่ายตลาดสีเขียว กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 31 0.00 3 0.00
29 ก.ค. 65 1.1 ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการภายในกลุ่ม 4 0.00 0.00
2 - 4 ส.ค. 65 1.2สำรวจลงพื้นที่ผู้ผลิตเกษตรประมงในพื้นที่ตำบลบางตาวาจำวน 10 ราย 17 0.00 0.00
6 - 8 ส.ค. 65 1.3สำรวจลงพื้นที่เกษตรกรนอกพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 10 ราย (ต.บ่อทอง) 10 0.00 0.00
2 2.การดำเนินงานจัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 54 25,340.00 4 0.00
10 ส.ค. 65 2.1อบรมชี้แจงการดำเนินโครงการให้กับผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ตำบลบ่อทอง 10 3,890.00 0.00
15 ส.ค. 65 2.2อบรมชี้แจงการดำเนินโครงการให้กับผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ตำบลบางตาวา 17 5,780.00 0.00
26 ส.ค. 65 2.3อบรมเกี่ยวกับตลาดออนไลน์ในพื้นที่ตำบลบางตาวา 17 8,780.00 0.00
29 ส.ค. 65 2.4อบรมเกี่ยวกับตลาดออนไลน์ในพื้นที่ตำบลบ่อทอง 10 6,890.00 0.00
3 3.ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริโภค กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 39,220.00 2 0.00
30 - 31 ส.ค. 65 3.1 ออกแบบรูปแบบสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริโภค 0 39,220.00 0.00
5 - 9 ก.ย. 65 3.2 เชิญชวนผู้บริโภคที่สนใจตามหน่วยงานรัฐต่างๆ 0 0.00 0.00
4 4.ติดตามและประเมินผล กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 1 0.00
12 - 30 ก.ย. 65 1.1ติดตาม และประเมินผล 0 0.00 0.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการเปิดช่องทางการขายตลาดออนไลน์ 2.ผู้บริโภคได้รับพืชผัก และอาหารทะเลที่ปลอดภัย และปลอดสารพิษ 3.เกษตรกรมีช่องทางในการขายผลผลิตทางการเกษตร และการประมงที่เพิ่มขึ้น 4.ผู้บริโภคที่ทำงานในหน่วยงานภาครัฐเกิดความสะดวกสบายในการซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้น 5.เกิดการสร้างอาชีพแก่คนในพื้นที่ที่ไม่สะดวกในการขายของในรูปแบบ Onsite จึงมีความสนใจในการขายของออนไลน์

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2565 14:48 น.