สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

3.2 เชิญชวนผู้บริโภคที่สนใจตามหน่วยงานรัฐต่างๆ

3.2 เชิญชวนผู้บริโภคที่สนใจตามหน่วยงานรัฐต่างๆ

5 กันยายน 2565
adeelah chemahadeelah chemah
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทางทีมตลาดสีเขียวลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนผู้บริโภคที่สนใจตามหน่วยงานรัฐต่างๆในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ในวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ให้เข้าร่วมกลุ่มไลน์ตลาดสีเขียว ได้แก่ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาดีกา อนามัย อบต. เทศบาล ที่ว่าการอำเภอ สถานีตำรวจ ธนาคาร และประชาชนทั่วไป เป็นต้น โดยมีการเข้าไปแจกโบชัวร์และอธิบายอย่างคร่าวๆ และมีการแปะโปสเตอร์ในแต่ละที่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทางทีมตลาดสีเขียวลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนผู้บริโภคที่สนใจตามหน่วยงานรัฐต่างๆในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ในวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ให้เข้าร่วมกลุ่มไลน์ตลาดสีเขียว ได้แก่ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาดีกา อนามัย อบต. เทศบาล ที่ว่าการอำเภอ สถานีตำรวจ ธนาคาร และประชาชนทั่วไป เป็นต้น โดยมีการเข้าไปแจกโบชัวร์และอธิบายอย่างคร่าวๆ และมีการแปะโปสเตอร์ในแต่ละที่
สรุปผลการลงพื้นที่ จากที่ได้ลงพื้นที่ในระยะเวลา 5 วันผลตอบรับดีมาก ผู้บริโภคมีความสนใจและอยากให้มีการดำเนินตลาดสีเขียวไปเรื่อยๆ เพื่อที่จะสามารถซื้อสินค้าที่ดี อาหารปลอดภัย ปลอดสารพิษ ทำให้สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้อุดหนุนเกษตรกรในพื้นที่ได้อีกด้วย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open