สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

2.3อบรมเกี่ยวกับตลาดออนไลน์ในพื้นที่ตำบลบางตาวา

2.3อบรมเกี่ยวกับตลาดออนไลน์ในพื้นที่ตำบลบางตาวา

26 สิงหาคม 2565
adeelah chemahadeelah chemah
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทางทีมงานได้มีการจัดอบรมการตลาดออนไลน์ให้กับเกษตรกรในเครือข่ายในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 โดยเชิญวิทยากร นางปรีณัน กำราญศึก ผู้มีประสบการณ์ด้านการขายตลาดออนไลน์และการออกจำหน่ายตามบูธในงานต่างๆมากกว่า 10 กว่าปี มาให้ความรู้และประสบการณ์ด้านการขายออนไลน์ สอนการใช้เครื่องมือสื่อสารเบื้องต้น วิธีการขาย เทคนิคต่างๆที่ใช้ในการขายตามตลาดออนไลน์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทางทีมงานได้มีการจัดอบรมการตลาดออนไลน์ให้กับเกษตรกรในเครือข่ายในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 โดยเชิญวิทยากร นางปรีณัน กำราญศึก ผู้มีประสบการณ์ด้านการขายตลาดออนไลน์และการออกจำหน่ายตามบูธในงานต่างๆมากกว่า 10 กว่าปี มาให้ความรู้และประสบการณ์ด้านการขายออนไลน์ สอนการใช้เครื่องมือสื่อสารเบื้องต้น วิธีการขาย เทคนิคต่างๆที่ใช้ในการขายตามตลาดออนไลน์ สรุปผลการอบรม ให้เกษตรกรทดลองการโพสต์ขายและสอนการสื่อสาร และให้เกษตรกรสแกนเข้ากลุ่มไลน์ตลาดสีเขียวที่ทางทีมงานได้สร้างขึ้นมา

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open