สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

1.3สำรวจลงพื้นที่เกษตรกรนอกพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 10 ราย (ต.บ่อทอง)

1.3สำรวจลงพื้นที่เกษตรกรนอกพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 10 ราย (ต.บ่อทอง)

6 สิงหาคม 2565
adeelah chemahadeelah chemah
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทางทีมตลาดสีเขียวตำบลบางตาวาได้ลงพื้นที่สำรวจผู้ผลิตเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ่อทองที่เลือกเห็นชอบลงพื้นที่ตำบลบ่อทองเนื่องจากมีผู้ผลิตเกษตรกรจำนวนมากและมีผลผลิตอย่างต่อเนื่อง จึงได้ลงพื้นที่สำรวจตำบลบ่อทองและได้มีการสอบถามความสมัครใจของผู้ผลิต ซึ่งมีผู้ผลิตที่สนใจจำนวนหลายราย ได้มีการลงพื้นที่สำรวจในวันที่ 6-8 สิงหาคม 2565 และได้มีการลงสำรวจในหมู่บ้านควนดิน บ้านใหม่ทุ่งนเรนทร์ และบ้านไผ่มัน เป็นต้น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทางทีมตลาดสีเขียวตำบลบางตาวาได้ลงพื้นที่สำรวจผู้ผลิตเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ่อทองที่เลือกเห็นชอบลงพื้นที่ตำบลบ่อทองเนื่องจากมีผู้ผลิตเกษตรกรจำนวนมากและมีผลผลิตอย่างต่อเนื่อง จึงได้ลงพื้นที่สำรวจตำบลบ่อทองและได้มีการสอบถามความสมัครใจของผู้ผลิต ซึ่งมีผู้ผลิตที่สนใจจำนวนหลายราย ได้มีการลงพื้นที่สำรวจในวันที่ 6-8 สิงหาคม 2565 และได้มีการลงสำรวจในหมู่บ้านควนดิน บ้านใหม่ทุ่งนเรนทร์ และบ้านไผ่มัน เป็นต้น สรุปผลการลงพื้นที่ จากที่ได้ลงพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้านของตำบลบ่อทองแล้ว ได้มีกลุ่มที่สนใจและอยากเข้าร่วมเครือข่ายตลาดกระจายอาหารสู่ชุมชน มี 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มพืชผักแปลงใหญ่บ้านใหม่ทุ่งนเรนทร์ จำนวนเกษตรที่สนใจ 10 ราย และกลุ่มบ้านควนดินจำนวน 1 ราย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open