สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณก.ค. 65ส.ค. 65ก.ย. 65
1 1.สำรวจลงพื้นที่ผู้ผลิตที่สนใจเข้าร่วมเครือข่ายตลาดสีเขียว(29 ก.ค. 2565-29 ก.ค. 2565) 0.00      
2 2.การดำเนินงานจัดโครงการ(10 ส.ค. 2565-29 ส.ค. 2565) 25,340.00      
3 3.ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริโภค(1 ต.ค. 2565-1 ต.ค. 2565) 39,220.00      
4 4.ติดตามและประเมินผล(1 ต.ค. 2565-1 ต.ค. 2565) 0.00      
รวม 64,560.00
1 1.สำรวจลงพื้นที่ผู้ผลิตที่สนใจเข้าร่วมเครือข่ายตลาดสีเขียว กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 31 0.00 3 0.00
29 ก.ค. 65 1.1 ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการภายในกลุ่ม 4 0.00 0.00
2 - 4 ส.ค. 65 1.2สำรวจลงพื้นที่ผู้ผลิตเกษตรประมงในพื้นที่ตำบลบางตาวาจำวน 10 ราย 17 0.00 0.00
6 - 8 ส.ค. 65 1.3สำรวจลงพื้นที่เกษตรกรนอกพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 10 ราย (ต.บ่อทอง) 10 0.00 0.00
2 2.การดำเนินงานจัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 54 25,340.00 4 0.00
10 ส.ค. 65 2.1อบรมชี้แจงการดำเนินโครงการให้กับผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ตำบลบ่อทอง 10 3,890.00 0.00
15 ส.ค. 65 2.2อบรมชี้แจงการดำเนินโครงการให้กับผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ตำบลบางตาวา 17 5,780.00 0.00
26 ส.ค. 65 2.3อบรมเกี่ยวกับตลาดออนไลน์ในพื้นที่ตำบลบางตาวา 17 8,780.00 0.00
29 ส.ค. 65 2.4อบรมเกี่ยวกับตลาดออนไลน์ในพื้นที่ตำบลบ่อทอง 10 6,890.00 0.00
3 3.ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริโภค กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 39,220.00 2 0.00
30 - 31 ส.ค. 65 3.1 ออกแบบรูปแบบสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริโภค 0 39,220.00 0.00
5 - 9 ก.ย. 65 3.2 เชิญชวนผู้บริโภคที่สนใจตามหน่วยงานรัฐต่างๆ 0 0.00 0.00
4 4.ติดตามและประเมินผล กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 1 0.00
12 - 30 ก.ย. 65 1.1ติดตาม และประเมินผล 0 0.00 0.00