สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

2.1อบรมชี้แจงการดำเนินโครงการให้กับผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ตำบลบ่อทอง

2.1อบรมชี้แจงการดำเนินโครงการให้กับผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ตำบลบ่อทอง

10 สิงหาคม 2565
adeelah chemahadeelah chemah
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทางทีมได้มีการนัดหมายเกษตรกรที่สนใจและสมัครใจที่จะเข้าร่วมเครือข่ายผู้ผลิตทั้งหมดจำนวน 10 ราย เข้าประชุมการชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการในทีมตลาดสีเขียวในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ บ้านป้าวลี บ้านใหม่ทุ่งนเรนทร์ โดยทางทีมงานตลาดสีเขียวเป็นผู้ชี้แจงให้กับเกษตรกรได้รับทราบ เพื่อจะดำเนินการตามแผนที่วางไว้ให้ง่ายขึ้น และเพื่อให้เข้าใจระบบการกระจายตลาดอาหารสู่ชุมชนในรูปแบบตลาดออนไลน์ที่จะดำเนินการในครั้งนี้ ซึ่งทางเกษตรกรได้นำเสนอผลผลิตที่มี และผลิตภัณฑ์น้ำนมแพะพาสเจอไรซ์เพื่อจะนำผลิตภัณฑ์มาขายในตลาดสีเขียวเพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทางทีมได้มีการนัดหมายเกษตรกรที่สนใจและสมัครใจที่จะเข้าร่วมเครือข่ายผู้ผลิตทั้งหมดจำนวน 10 ราย เข้าประชุมการชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการในทีมตลาดสีเขียวในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ บ้านป้าวลี บ้านใหม่ทุ่งนเรนทร์ โดยทางทีมงานตลาดสีเขียวเป็นผู้ชี้แจงให้กับเกษตรกรได้รับทราบ เพื่อจะดำเนินการตามแผนที่วางไว้ให้ง่ายขึ้น และเพื่อให้เข้าใจระบบการกระจายตลาดอาหารสู่ชุมชนในรูปแบบตลาดออนไลน์ที่จะดำเนินการในครั้งนี้ ซึ่งทางเกษตรกรได้นำเสนอผลผลิตที่มี และผลิตภัณฑ์น้ำนมแพะพาสเจอไรซ์เพื่อจะนำผลิตภัณฑ์มาขายในตลาดสีเขียวเพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง
สรุปผลการประชุม  จากที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้กับเกษตรกรได้รับทราบแล้วนั่น เกษตรกรมีความเห็นชอบที่จะเข้าร่วมเครือข่ายและสนใจที่จะได้ขายตลาดออนไลน์ ซึ่งปกติจะขายตามหน้าบ้านหรือเร่ขาย แต่ไม่มีความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ จึงอยากให้มีการสอนใช้งานเครื่องมือสื่อสาร และวิธีการขาย มติที่ประชุม ทางทีมงานจะดำเนินการจัดอบรมการตลาดออนไลน์ให้กับเกษตรกร

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open