สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

1.1 ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการภายในกลุ่ม

1.1 ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการภายในกลุ่ม

29 กรกฎาคม 2565
adeelah chemahadeelah chemah
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นัดประชุมวางแผนการดำเนินโครงการภายในกลุ่ม โดยมีทั้งหมด 4 คน ประชุมวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลบางตาวา ซึ่งมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดและวางแผนการดำเนินโครงการตลาดสีเขียวภายในตำบลบางตาวา

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นัดประชุมวางแผนการดำเนินโครงการภายในกลุ่ม โดยมีทั้งหมด 4 คน ประชุมวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลบางตาวา ซึ่งมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดและวางแผนการดำเนินโครงการตลาดสีเขียวภายในตำบลบางตาวา สรุปผลการประชุม จากที่ได้นัดประชุมวางแผนการดำเนินโครงการตลาดสีเขียวในตำบลบางตาวา ได้มีการเสนอจัดโครงการตลาดสีเขียวแบบ Online และ Onside ซึ่งจะมีการลงสำรวจผู้ผลิตเกษตรกรในพื้นที่ที่จะให้เข้าร่วมเครือข่ายตลาดสีเขียว โดยจะมีการลงพื้นที่สอบถามความสมัครใจของเกษตรกร ซึ่งในพื้นที่ตำบลบางตาวาเป็นพื้นที่การทำประมงจึงตั้งเป้าหมายผู้ผลิตประมงจำนวน 10 ราย และสำรวจพื้นที่ใกล้เคียงที่มีเกษตรกรผลิตผักผลไม้ให้เข้าร่วมเครือข่ายในตำบล มีการลงเห็นว่าจะมีการลงสำรวจในพื้นที่ตำบลบ่อทองซึ่งมีผู้ผลิตเกษตรกรจำนวนมาก มีการตั้งเป้าหมายผู้ผลิตเข้าร่วมเครือข่ายจำนวน 5 ราย โดยชวนเข้าไปขายในรูปแบบ Onside ในพื้นที่ตำบลบางตาวาที่มีตลาดนัดทุกเช้าของวันศุกร์ และเข้าร่วมขายในรูปแบบ Online ที่ทางทีมงานสร้างกลุ่ม Line ขึ้นมาเพื่อรวมผู้ผลิตในเครือข่ายทั้งหมดและผู้บริโภคที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายของตลาดสีเขียวให้มาอยู่ในกลุ่ม Line ด้วยกัน โดยผู้บริโภคในกลุ่มเป้าหมายจะเป็นหน่วยงานของรัฐและเอกชน ได้แก่ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาดีกา อบต. เทศบาล ที่ว่าการอำเภอ สถานีตำรวจ โรงพยาบาล อนามัย และธนาคาร เป็นต้น มติที่ประชุม ทางทีมตลาดสีเขียวตำบลบางตาวา ได้ลงมติตามแผนที่วางไว้โดยร่างลำดับขั้นตอนการดำเนินงานตลาดสีเขียวตำบลบางตาวา ในระยะเวลา 3 เดือน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open