สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

3.1 ออกแบบรูปแบบสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริโภค

3.1 ออกแบบรูปแบบสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริโภค

30 สิงหาคม 2565
adeelah chemahadeelah chemah
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทางทีมงานได้มีการนัดประชุมรูปแบบสื่อและออกแบบสื่อที่จะมีการประชาสัมพันธ์ตามหน่วยงานรัฐต่างๆ ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2565 เพื่อให้มีความโดนเด่นและมีเนื้อหาที่ครอบคลุม และสามารถสื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจและมีความสนใจที่จะเข้าร่วมกลุ่มไลน์ตลาดสีเขียว

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทางทีมงานได้มีการนัดประชุมรูปแบบสื่อและออกแบบสื่อที่จะมีการประชาสัมพันธ์ตามหน่วยงานรัฐต่างๆ ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2565 เพื่อให้มีความโดนเด่นและมีเนื้อหาที่ครอบคลุม และสามารถสื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจและมีความสนใจที่จะเข้าร่วมกลุ่มไลน์ตลาดสีเขียว สรุปผลการประชุม ทางทีมงานตลาดสีเขียวได้ตกลงที่จะมีการประชาสัมพันธ์ออกแบบสื่อในรูปแบบ โบว์ชัวร์ และโปสเตอร์ ซึ่งจะมีรายละเอียดของผลผลิตมีอะไรบ้าง ข้อมูลเกษตรกร และคิวอาร์โค้ดกลุ่มไลน์ตลาดสีเขียว เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถสแกนเข้ากลุ่มไลน์ได้ง่ายขึ้น มติที่ประชุม ออกแบบสื่อในรูปแบบโบว์ชัวร์ โปสเตอร์ และสติกเกอร์แปะที่สินค้าเพื่อประชาสัมพันธ์ภายในตัวและให้เป็นเอกลักษณ์ของอาหารปลอดสารพิษ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open