สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

1.2สำรวจลงพื้นที่ผู้ผลิตเกษตรประมงในพื้นที่ตำบลบางตาวาจำวน 10 ราย

1.2สำรวจลงพื้นที่ผู้ผลิตเกษตรประมงในพื้นที่ตำบลบางตาวาจำวน 10 ราย

2 สิงหาคม 2565
adeelah chemahadeelah chemah
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทางทีมกลุ่มตำบลบางตาวาลงพื้นที่สำรวจผู้ผลิตประมงในพื้นที่ที่จะเข้าร่วมเครือข่ายตลาดสีเขียวในวันที่ 2-4 สิงหาคม 2565 โดยลงพื้นที่สอบถามความสมัครใจและความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารที่จะต้องมีการถ่ายภาพและลงโพสต์ขายผลผลิตในกลุ่มไลน์ ซึ่งในการลงพื้นที่จะมีการอธิบายความเป็นมาของการดำเนินงานอย่างคร่าว ๆ เพื่อจะเชิญชวนให้เข้าร่วมเครือข่ายตลาดสีเขียว ใช้ระยะเวลา 2-3 วัน ในการลงพื้นที่เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ และเพื่อให้ทั่วถึงผู้ผลิตประมงให้ได้มากที่สุด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทางทีมกลุ่มตำบลบางตาวาลงพื้นที่สำรวจผู้ผลิตประมงในพื้นที่ที่จะเข้าร่วมเครือข่ายตลาดสีเขียวในวันที่ 2-4 สิงหาคม 2565 โดยลงพื้นที่สอบถามความสมัครใจและความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารที่จะต้องมีการถ่ายภาพและลงโพสต์ขายผลผลิตในกลุ่มไลน์ ซึ่งในการลงพื้นที่จะมีการอธิบายความเป็นมาของการดำเนินงานอย่างคร่าว ๆ เพื่อจะเชิญชวนให้เข้าร่วมเครือข่ายตลาดสีเขียว ใช้ระยะเวลา 2-3 วัน ในการลงพื้นที่เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ และเพื่อให้ทั่วถึงผู้ผลิตประมงให้ได้มากที่สุด สรุปผลการลงพื้นที่ ทีมตลาดสีเขียวตำบลบางตาวาได้ลงพื้นที่สำรวจผู้ผลิตประมงในพื้นที่ครั้งนี้ได้จำนวนผู้ผลิตประมงในพื้นที่ที่สนใจและอยากเข้าร่วมเครือข่ายตลาดสีเขียวตำบลบางตาวาจำนวน 17 ราย ซึ่งเกินคาดตามจำนวนที่ตั้งเป้าหมายไว้

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open