สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
29 ก.ค. 65 1.1 ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการภายในกลุ่ม 4 0.00 0.00
2 - 4 ส.ค. 65 1.2สำรวจลงพื้นที่ผู้ผลิตเกษตรประมงในพื้นที่ตำบลบางตาวาจำวน 10 ราย 17 0.00 0.00
6 - 8 ส.ค. 65 1.3สำรวจลงพื้นที่เกษตรกรนอกพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 10 ราย (ต.บ่อทอง) 10 0.00 0.00
10 ส.ค. 65 2.1อบรมชี้แจงการดำเนินโครงการให้กับผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ตำบลบ่อทอง 10 3,890.00 0.00
15 ส.ค. 65 2.2อบรมชี้แจงการดำเนินโครงการให้กับผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ตำบลบางตาวา 17 5,780.00 0.00
26 ส.ค. 65 2.3อบรมเกี่ยวกับตลาดออนไลน์ในพื้นที่ตำบลบางตาวา 17 8,780.00 0.00
29 ส.ค. 65 2.4อบรมเกี่ยวกับตลาดออนไลน์ในพื้นที่ตำบลบ่อทอง 10 6,890.00 0.00
30 - 31 ส.ค. 65 3.1 ออกแบบรูปแบบสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริโภค 0 39,220.00 0.00
5 - 9 ก.ย. 65 3.2 เชิญชวนผู้บริโภคที่สนใจตามหน่วยงานรัฐต่างๆ 0 0.00 0.00
12 - 30 ก.ย. 65 1.1ติดตาม และประเมินผล 0 0.00 0.00
รวม 85 64,560.00 10 0.00