สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ Matching Model ตันหยงลุโละ
ภายใต้โครงการ โครงการขยายผลและขับเคลื่อนรูปแบบการดำเนินงานระบบอาหารเพื่อสุขภาวะอย่างยั่งยืนในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 กรกฎาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565
งบประมาณ 100,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ U2T ตันหยงลุโละ
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นางสาวอธิตา ทิพย์ยอแล๊ะ 2.นางสาวซูนียะห์ วะตะกี 3.นางสาวฟาดารียะ บาราเฮ็ง 4.นางสาวรูไวดา มะมิงเลาะ 5.นางสาวกูมัสวารี เจะมามะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0852118860,0811895005
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ suneevatakee@gmail.com
พี่เลี้ยงโครงการ คุณวรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.590968,101.464904place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณก.ค. 65ส.ค. 65ก.ย. 65ต.ค. 65
1 สำรวจลงพื้นที่ผู้ผลิตที่สนใจเข้าร่วมเคือยข่ายตลาดสีเขียว(31 ก.ค. 2565-31 ก.ค. 2565) 0.00        
2 การดำเนินงานจัดโครงการ (ตลาด onsite และ ตลาดออนไลน์)(12 ส.ค. 2565-12 ส.ค. 2565) 0.00        
3 ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริโภค(24 ส.ค. 2565-27 ส.ค. 2565) 0.00        
4 ติดตามและประเมินผล(1 ต.ค. 2565-31 ต.ค. 2565) 0.00        
รวม 0.00
1 สำรวจลงพื้นที่ผู้ผลิตที่สนใจเข้าร่วมเคือยข่ายตลาดสีเขียว กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 5 0.00 5 0.00
31 ก.ค. 65 ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการภายในกลุ่มเกี่ยวกับโครงการตลาดสีเขียว 5 0.00 0.00
1 ส.ค. 65 ประชุมนำเสนอและประชุมระดมความคิดเห็นการพัฒนารูปแบบการจัดการระบบอาหารร่วมกับทีมองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโละ 0 0.00 0.00
5 - 10 ส.ค. 65 ลงพื้นที่สำรวจผู้ผลิตภายในตำบลและพื้นที่ใกล้เคียง 0 0.00 0.00
11 ส.ค. 65 วิเคราะห์และสรุปข้อมูลผู้ผลิตและผู้ที่จะเข้าร่วมในตลาดที่ได้จากการสำรวจ 0 0.00 0.00
8 ก.ย. 65 ทางสนส.ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตกรในตำบลตันหยงลุโละ 0 0.00 0.00
2 การดำเนินงานจัดโครงการ (ตลาด onsite และ ตลาดออนไลน์) กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 11 0.00
12 ส.ค. 65 ออกแบบแผ่นพับและโปสเตอร์ 0 0.00 0.00
13 ส.ค. 65 ชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดสีเขียว 0 0.00 0.00
19 ส.ค. 65 อบรมชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดสีเขียวและอบรมเกี่ยวกับตลาดออนไลน์ 0 0.00 0.00
22 ส.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 ประชุมทีมงานออบแบบรูปแบบตลาด onsite และตลาดออนไลน์ 0 0.00 0.00
29 ส.ค. 65 - 29 ต.ค. 65 ตลาด online 0 0.00 0.00
30 ส.ค. 65 เปิดตลาด onsite 0 0.00 0.00
7 ก.ย. 65 จัดตั้งตลาด onsite ในงานอาซูรอ ตำบลตันหยงลุโละ 0 0.00 0.00
20 ก.ย. 65 เปิดตลาด onsite สัปดาห์ที่ 4 0 0.00 0.00
5 ต.ค. 65 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมพัฒนาระบบกระจายผลผลิตอาหารชุมชน 0 0.00 0.00
9 ต.ค. 65 ลงพื้นที่สำรวจผลผลิต 0 0.00 0.00
12 ต.ค. 65 อบรมเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในตำบล 0 0.00 0.00
19 ต.ค. 65 เกษตรกรตำบลตันหยงลุโละเปิดตลาดขายผักปลอดภัยในตลาดเช้าพื้นที่ใกล้เคียง 0 0.00 -
20 ต.ค. 65 เกษตรกรในพื้นที่ได้ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในตำบล 0 0.00 -
3 ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริโภค กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 1 0.00
24 - 27 ส.ค. 65 เชิญชวนผู้บริโภคทั่วไปทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่มาจับจ่าย 0 0.00 0.00
4 ติดตามและประเมินผล กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 1 0.00
12 - 23 ก.ย. 65 การจัดทำวีดีโอโครงการการพัฒนารูปแบบกระจายอาหารชุมชนตันหยงลุโละ 0 0.00 0.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการเปิดช่องทางการขายตลาดออนไลน์ ตลาด onsite 2.ผู้บริโภคได้รับพืชผักปลอดสารพิษ 3.ผู้บริโภคในพื้นที่และนอกพื้นที่ เกิดความสะดวกสบายในการซื้อผักปลอดสารพิษมากยิ่งขึ้น 4.โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ผักปลอดสารพิษมาประกอบอาหารให้แก่เด็กๆ ได้ทาน

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2565 14:52 น.