สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ Matching Model ท่ากำชำ
ภายใต้โครงการ โครงการขยายผลและขับเคลื่อนรูปแบบการดำเนินงานระบบอาหารเพื่อสุขภาวะอย่างยั่งยืนในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 4 กรกฎาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินโครงการ - 31 ตุลาคม 2565
งบประมาณ 100,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สถาบันนโยบายสาธารณะ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ทีม u2t ตำบลท่ากำชำ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0849630510
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ wanna30510@gmail.com
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8246913,101.0824912place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 74 0.00 4 0.00
4 ก.ค. 65 - 31 ต.ค. 65 1. ทีม u2t ตำบลท่ากำชำ ได้มีการประชุมและวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการกระจายอาหาร 7 0.00 0.00
16 ส.ค. 65 - 31 ต.ค. 65 การประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมการอบรมเกษตรกรเกี่ยวกับการเก็บผลผลิตเพื่อจำหน่ายในตลาด ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี วันที่ 16 สิงหาคม 2565 9 0.00 0.00
26 ส.ค. 65 - 31 ต.ค. 65 ทีม u2t ตำบลท่ากำชำ อบรมกลุ่มจำหน่ายอาหารเกี่ยวกับสุขาภิบาลในตลาด วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ 2565 14 0.00 0.00
29 ส.ค. 65 - 31 ต.ค. 65 กิจกรรมอบรมเกี่ยวกับกฎระเบียบการเปิดตลาดใหม่ วันที่ 29 สิงหาคมพ.ศ 2565 44 0.00 0.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2565 15:55 น.