สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ Matching Model รูสะมิแล
ภายใต้โครงการ โครงการขยายผลและขับเคลื่อนรูปแบบการดำเนินงานระบบอาหารเพื่อสุขภาวะอย่างยั่งยืนในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 กรกฎาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 กรกฎาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565
งบประมาณ 100,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กลุ่ม U2T ตำบลรูสะมิแล
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววรรณา ราชพฤกษ์ นางสาวนูรอัยณี ยามา
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0990791806
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ tarn0990791806@gmail.com
พี่เลี้ยงโครงการ คุณวรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.866117,101.366952place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 111 25,850.00 5 25,850.00
4 ก.ค. 65 1.1 ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการภายในกลุ่ม 3 0.00 0.00
7 - 11 ก.ค. 65 1.2 สำรวจลงพื้นที่ผู้ผลิตเกษตรประมงในพื้นที่ตำบลรูสะมิแลและนอกพื้นที่ตำบลรูสะมิแลจำวน 3 ราย 3 0.00 0.00
28 ก.ค. 65 - 3 ส.ค. 65 2.1 ออกรูปแบบสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริโภค 0 25,850.00 25,850.00
15 - 26 ส.ค. 65 2.2 เชิญชวนผู้บริโภคที่สนใจตามสถานที่หน่วยงานราชการ , ร้านอาหารตามสั่ง , ร้านคาเฟ่ และประชาชนทั่วไป 100 0.00 0.00
16 ก.ย. 65 - 10 ต.ค. 65 3.1 ติดตามและประเมินผล 5 0.00 0.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2565 15:59 น.