สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ Matching Model ดอนรัก
ภายใต้โครงการ โครงการขยายผลและขับเคลื่อนรูปแบบการดำเนินงานระบบอาหารเพื่อสุขภาวะอย่างยั่งยืนในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 100,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ทีมU2T ตำบลดอนรัก
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.852815,101.207963place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 5
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
เกษตรกรในพื้นที่ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัต 5 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 0.00 7 0.00
29 ก.ค. 65 ประชุมทีมงานเพื่อวางแผนและสำรวจเกี่ยวกับผู้ผลิต (เกษตรกร) และผู้บริโภคที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 0 0.00 0.00
30 ก.ค. 65 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล เกษตรกรเป้าหมาย 5 ราย ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 0 0.00 0.00
6 ส.ค. 65 นัดประชุม กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ นำเสนอผลผลิตของเกษตรกร และ ร่วมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมในอนาคต 0 0.00 0.00
13 - 14 ส.ค. 65 ออกบูธประชาสัมพันธ์ และจำหน่ายผลผลิตในงานนิทรรศการ Kenduri Seni Nusantara 0 0.00 0.00
17 ส.ค. 65 ลงพื้นที่เพื่อนำเสนอสินค้าของเกษตรกรเป้าหมายให้กับทางโรงเรียนบ้านดอนรัก และโรงเรียนบ้านปะกาจินอ 0 0.00 0.00
18 ส.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 กลุ่มผู้บริโภค มีการสั่งซื้อสินค้า(ผลผลิต)ในปัจจุบันและมีความต่อเนื่อง 0 0.00 0.00
8 ก.ย. 65 - 31 ธ.ค. 65 ออกบูธจำหน่ายสินค้าของผู้ผลิต โดยทีมทำงาน และ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 0 0.00 0.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2565 14:59 น.