สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามพื้นที่

พื้นที่ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย 67,500.00 1,000.00 141,908.00 900.00 0.00 0.00 211,308.00 10,000,000.00 2%
รวม 67,500.00 1,000.00 141,908.00 900.00 0.00 0.00 211,308.00 10,000,000.00 2%
สัดส่วน(%) 32% 0% 67% 0% 0% 0% 100%