สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามพื้นที่

พื้นที่ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 0.00 0.00 5,850.00 74,150.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 100%
รวม 0.00 0.00 5,850.00 74,150.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 100%
สัดส่วน(%) 0% 0% 7% 93% 0% 0% 100%