สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ Matching Model เอราวัณ
ภายใต้โครงการ โครงการขยายผลและขับเคลื่อนรูปแบบการดำเนินงานระบบอาหารเพื่อสุขภาวะอย่างยั่งยืนในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565
งบประมาณ 100,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สถาบันนโยบายสาธารณะ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ น.ส.วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลเอราวัณ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด 5.982292,101.855755place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 0.00
2 0.00
3 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (100,000.00 บาท)

stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพิ่มรายได้เกษตรกร

 

2 ส่งเสริมโภชนาการในเด็กนักเรียน

 

3 สร้างเครือข่ายการส่งมอบวัตถุดิบระหว่างเกษตรกรและสถานศึกษา

 

4 ส่งเสริมอาหารกลางวันปลอดสารพิษ

 

stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 14
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 -
โรงเรียน 4 -
โรงเรียนสอนศาสนา (ตาดีกา) 8 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณก.ค. 65ส.ค. 65ก.ย. 65ต.ค. 65
1 วางแผนการดำเนินงาน(1 ก.ค. 2565-31 ก.ค. 2565) 2,720.00        
2 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและปรับแผนการดำเนินงาน(1 ส.ค. 2565-31 ส.ค. 2565) 18,700.00        
3 ดำเนินกิจกรรม(1 ก.ย. 2565-30 ก.ย. 2565) 18,340.00        
4 ติดตามและประเมินผล(1 ก.ย. 2565-31 ต.ค. 2565) 11,560.00        
รวม 51,320.00
1 วางแผนการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 8 2,720.00 1 2,720.00
27 - 28 ก.ค. 65 ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการตลาดสีเขียว 8 2,720.00 2,720.00
2 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและปรับแผนการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 70 18,700.00 4 18,700.00
1 - 3 ส.ค. 65 ประชุมวางแผนผู้ผลิต : ครัวเรือนเกษตรกร 28 7,480.00 7,480.00
8 ส.ค. 65 ประชุมวางแผนผู้ผลิต : เกษตรกรฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านบาลูกากาปัส 18 3,060.00 3,060.00
10 - 14 ส.ค. 65 ประชุมวางแผนผู้บริโภค : สถานศึกษา 8 5,440.00 5,440.00
18 - 19 ส.ค. 65 ประชุมวิเคราะห์ความต้องการผู้ผลิตและผู้บริโภค 16 2,720.00 2,720.00
3 ดำเนินกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 86 18,340.00 5 18,340.00
29 ส.ค. 65 ออกบูธตลาดประชารัฐร่วมกับเกษตรกรฟาร์มตัวอย่าง 0 0.00 0.00
8 ก.ย. 65 อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร การปลูกผักปลอดสารพิษ 50 9,500.00 9,500.00
9 ก.ย. 65 ประชุมสร้างข้อตกลงเครือข่ายตลาดสีเขียวเคลื่อนที่ 28 4,760.00 4,760.00
10 - 12 ก.ย. 65 กิจกรรมเปิดบูธประชาสัมพันธ์ตลาดสีเขียว 8 4,080.00 4,080.00
13 ก.ย. 65 - 31 ต.ค. 65 ส่งมอบผลผลิต 0 0.00 0.00
4 ติดตามและประเมินผล กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 34 11,560.00 3 11,560.00
19 - 20 ก.ย. 65 ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการตลาดสีเขียว ครั้งที่ 2 17 5,780.00 5,780.00
27 - 26 ก.ย. 65 ติดตามและประเมินผลการเข้าร่วมโครงการของสถานศึกษา 0 0.00 0.00
28 - 29 ก.ย. 65 ประชุมวางแผนติดตามการดำเนินงานโครงการตลาดสีเขียว ระหว่างเกษตรและโรงเรียน 17 5,780.00 5,780.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการส่งมอบวัตถุดิบเข้าสู่สถานศึกษา
  2. เด็กนักเรียนได้รับประทานผักผลไม้จากอาหารกลางวันที่ปลอดสารพิษ
  3. สามารถสร้างเครือข่ายการส่งมอบวัตถุดิบระหว่างเกษตรกรและสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2565 16:05 น.