สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ งานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดนราธิวาส
ภายใต้โครงการ โครงการการยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุขประจำปี พ.ศ. 2566
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 31 สิงหาคม 2566
งบประมาณ 200,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66
1 วิเคราะห์ Mapping ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ผ่านมาระดับจังหวัดและจัดลำดับความสำคัญเลือกประเด็นที่ขับเคลื่อน(1 ก.พ. 2566-15 ก.พ. 2566) 33,000.00              
2 ปฏิบัติการตาม Road Map ขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(1 มี.ค. 2566-20 พ.ค. 2566) 33,000.00              
3 ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนและจัดทำเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบาย(1 พ.ค. 2566-31 พ.ค. 2566) 33,000.00              
4 จัดทำ Road Map ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคีจัดทำแผนขับเคลื่อนระดับจังหวัด(17 พ.ค. 2566-17 พ.ค. 2566) 33,000.00              
5 จัดงานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดนราธิวาส(1 ก.ค. 2566-20 ก.ค. 2566) 68,000.00              
6 เข้าร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ครั้งที่ 13 ที่ ม.อ.(9 ส.ค. 2566-10 ส.ค. 2566) 0.00              
7 ประชุมสรุปข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนต่อ(11 ส.ค. 2566-31 ส.ค. 2566) 0.00              
รวม 200,000.00
1 วิเคราะห์ Mapping ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ผ่านมาระดับจังหวัดและจัดลำดับความสำคัญเลือกประเด็นที่ขับเคลื่อน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 33,000.00 1 80,467.00
21 - 23 มี.ค. 66 จัดทำ Mapping และ Road Map ข้อเสนอเชิงนโยบายจังหวัดนราธิวาส 0 33,000.00 80,467.00
2 ปฏิบัติการตาม Road Map ขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 33,000.00 0 0.00
1 มี.ค. 66 - 20 พ.ค. 66 ขับเคลื่อนประเด็นสร้างสุขจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับหน่วยงาน 0 33,000.00 -
3 ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนและจัดทำเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบาย กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 33,000.00 0 0.00
1 - 31 พ.ค. 66 ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนและจัดทำเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบาย 0 33,000.00 -
4 จัดทำ Road Map ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคีจัดทำแผนขับเคลื่อนระดับจังหวัด กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 33,000.00 0 0.00
16 - 28 ก.พ. 66 ประชุมร่วมกับหน่วยงานจัดทำแผนขับเคลื่อน 0 33,000.00 -
5 จัดงานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดนราธิวาส กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 68,000.00 0 0.00
20 ก.ค. 66 จัดงานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดนราธิวาส 0 68,000.00 -
6 เข้าร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ครั้งที่ 13 ที่ ม.อ. กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 0 0.00
17 พ.ค. 66 เข้าร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ครั้งที่ 13 ที่ ม.อ. 0 0.00 -
7 ประชุมสรุปข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนต่อ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2566 11:09 น.