สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ Matching Model สาวอ
ภายใต้โครงการ โครงการขยายผลและขับเคลื่อนรูปแบบการดำเนินงานระบบอาหารเพื่อสุขภาวะอย่างยั่งยืนในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 พฤษภาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565
งบประมาณ 100,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สถาบันนโยบายสาธารณะ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ทีมงาน u2t ตำบลสาวอ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ น.ส.วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด 6.424739,101.506205place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (100,000.00 บาท)

stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณก.ค. 65ส.ค. 65ก.ย. 65ต.ค. 65
1 โครงการตลาดสีเขียวชุมชนlสาวอ (Greenmatket)(1 ก.ค. 2565-31 ต.ค. 2565) 46,850.00        
รวม 46,850.00
1 โครงการตลาดสีเขียวชุมชนlสาวอ (Greenmatket) กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 138 46,850.00 5 0.00
2 ส.ค. 65 ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดตลาดสีเขียว 12 3,370.00 0.00
6 - 7 ส.ค. 65 ทดลองเปิดตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์ตลาดสีเขียวที่จะเปิดตลาดในพื้นที่ตำบลสาวอ 20 3,680.00 0.00
9 ส.ค. 65 อบรมทำความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดสีเขียวให้กับเกษตรกรในตำบลสาวอ 90 21,000.00 0.00
14 ก.ย. 65 แลกเปลี่ยนรูปแบบการจัดการตลาด มหกรรมศิลปวัฒนธรรม สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระพันปีหลวง 8 13,900.00 0.00
22 ก.ย. 65 ประชุมถอดบทเรียน 8 4,900.00 0.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2565 16:07 น.