สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ Matching Model โคกสะตอ
ภายใต้โครงการ โครงการขยายผลและขับเคลื่อนรูปแบบการดำเนินงานระบบอาหารเพื่อสุขภาวะอย่างยั่งยืนในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565
งบประมาณ 100,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 0.00 8 0.00
23 ก.ค. 65 จัดประชุมวางแผนร่วมกับตัวแทนเยาวชนอีงะกำปง 0 0.00 0.00
27 ก.ค. 65 การจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจำหน่ายผักปลอดภัยร่วมกับเกษตรกรทุ่งกูนา 0 0.00 0.00
18 ส.ค. 65 การจัดประชุมวางแผนหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบต. 0 0.00 0.00
8 ก.ย. 65 ได้จัดประชุมวางแผนร่วมกับเกษตรกรทุ่งกูนา 0 0.00 0.00
11 ก.ย. 65 ได้จัดประชุมวางแผนร่วมกับเกษตรกรทั่วไป 0 0.00 0.00
29 ก.ย. 65 ได้จัดประชุมเกษตรกรทั่วไป 0 0.00 0.00
29 ก.ย. 65 ได้จัดอบรมศักยภาพผู้ขาย 0 0.00 0.00
18 ต.ค. 65 ได้จัดอบรมศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิต 0 0.00 0.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2565 16:03 น.