สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามพื้นที่

พื้นที่ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
ตำบลบูรณาการระบบอาหาร สุราษฎร์ธานี 42,600.00 0.00 16,964.00 0.00 0.00 0.00 59,564.00 75,000.00 79%
รวม 42,600.00 0.00 16,964.00 0.00 0.00 0.00 59,564.00 75,000.00 79%
สัดส่วน(%) 72% 0% 28% 0% 0% 0% 100%