สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (ภาคใต้ : สุราษฎร์ธานี)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (ภาคใต้ : สุราษฎร์ธานี)
ภายใต้โครงการ โครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (ตามภูมิภาค)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 พฤศจิกายน 2566
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2566 - 31 สิงหาคม 2567
งบประมาณ 530,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมนึก นุ่นด้วง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ ดร.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ นายญัตติพงศ์ แก้วทอง
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (530,000.00 บาท)

stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

กรอบแนวคิด
คน Active
ประเทศ Active


ยุทธศาสตร์หลัก
1. การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการทำแผน โครงการส่งเสริม PA
2. การพัฒนาพื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อการมี PA ที่คำนึงถึงความปลอดภัย
3. การสนับสนุนให้สื่อดำเนินการสื่อสารการเพิ่ม PA

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของคนไทยต่อหน่วยงานกำหนดนโยบายและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผ่านสื่อสาธารณะเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
  1. อปท. มีแผน และโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่คำนึงถึงความปลอดภัย 10 แห่ง
  2. อปท. มีศักยภาพในการพัฒนาแผนและโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่คำนึงถึงความปลอดภัย 10 กลุ่มหรือชมรม
1.00
2 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ/พื้นที่สาธารณะส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่คำนึงถึงความปลอดภัย และพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้สามารถจัดทำแผนและโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่มีคุณภาพ
  1. พื้นที่ต้นแบบสุขภาวะที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายนำร่องในชุมชน 2 พื้นที่
  2. พื้นที่นำร่องปฏิบัติการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในชุมชน 2 พื้นที่
  3. พื้นที่นำร่องปฏิบัติการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน) 2 พื้นที่
  4. บทเรียน/องค์ความรู้ ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ 2 เรื่อง
2.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ย. 66ธ.ค. 66ม.ค. 67ก.พ. 67มี.ค. 67เม.ย. 67พ.ค. 67มิ.ย. 67ก.ค. 67ส.ค. 67
1 สนับสนุนกลุ่มกิจกรรมข้อ 3 (ที่จ่ายเงินตรงจาก สนส.มอ.โดยมีสัญญาหรือข้อตกลง)(1 ธ.ค. 2566-31 พ.ค. 2567) 230,000.00                    
2 เก็บข้อมูลสถานการณ์สุขภาพ ของแต่ละกองทุน (10 กองทุน)(19 ม.ค. 2567-19 ม.ค. 2567) 31,500.00                    
3 สนับสนุนให้ท้องถิ่นออกแบบพื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อการมี PA และสนับสนุนปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม PA ในชุมชน (ออกแบบพื้นที่ 2 พื้นที่, โครงการ 4 โครงการ)(20 ก.พ. 2567-20 ส.ค. 2567) 112,311.00                    
4 สนับสนุน ส่งเสริมให้กองทุนสุขภาพตำบล/ท้องถิ่น มีแผนการเพิ่ม PA (10 กองทุน) และสนับสนุน ส่งเสริมให้ เครือข่าย/กลุ่ม/ชุมชน สามารถเขียนโครงการ PA เพื่อของบประมาณจากกองทุน หรือแหล่งทุนในพื้นที่ฯ(23 ก.พ. 2567-20 ส.ค. 2567) 164,900.00                    
รวม 538,711.00
1 สนับสนุนกลุ่มกิจกรรมข้อ 3 (ที่จ่ายเงินตรงจาก สนส.มอ.โดยมีสัญญาหรือข้อตกลง) กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 7 230,000.00 3 230,000.00
1 ก.พ. 67 จ่ายค่าออกแบบทางสถาปัตยกรรมงวด 1 1 36,000.00 36,000.00
20 มี.ค. 67 ให้ทุนสนับสนุนโครงการ งวดที่ 1 5 140,000.00 140,000.00
31 พ.ค. 67 จ่ายค่าออกแบบทางสถาปัตยกรรมงวด 2 1 54,000.00 54,000.00
2 เก็บข้อมูลสถานการณ์สุขภาพ ของแต่ละกองทุน (10 กองทุน) กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 50 31,500.00 1 31,500.00
14 ก.พ. 67 เก็บข้อมูลสถานการณ์สุขภาพ ของแต่ละกองทุน 50 31,500.00 31,500.00
3 สนับสนุนให้ท้องถิ่นออกแบบพื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อการมี PA และสนับสนุนปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม PA ในชุมชน (ออกแบบพื้นที่ 2 พื้นที่, โครงการ 4 โครงการ) กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 135 112,311.00 7 100,815.00
23 ก.พ. 67 กระบวนการออกแบบพื้นที่ทางสถาปัตยกรรม ตำบลตะกุกเหนือ 15 13,626.00 13,626.00
6 มี.ค. 67 กระบวนการออกแบบพื้นที่ทางสถาปัตยกรรม ตำบลไชยคราม ตำบลปากแพรก 33 19,180.00 19,180.00
20 มี.ค. 67 ประชุมกลั่นกรองโครงการ ทำข้อตกลงรับทุน 18 23,485.00 24,485.00
28 พ.ค. 67 ประชาคมรับรองแบบทางสถาปัตย์ ตะกุกเหนือ 15 10,000.00 8,400.00
29 พ.ค. 67 ประชาคมรับรองการออกแบบทางสถาปัตย์ รร.บ้านเขาพระอินทร์ ต.ปากแพรก 15 10,000.00 7,970.00
30 พ.ค. 67 ประชาคมรับรองแบบทางสถาปัตย์ ไชยคราม 15 10,000.00 6,965.00
21 มิ.ย. 67 ประชุมติดตามเขียนรายงานโครงการในระบบ 24 26,020.00 20,189.00
4 สนับสนุน ส่งเสริมให้กองทุนสุขภาพตำบล/ท้องถิ่น มีแผนการเพิ่ม PA (10 กองทุน) และสนับสนุน ส่งเสริมให้ เครือข่าย/กลุ่ม/ชุมชน สามารถเขียนโครงการ PA เพื่อของบประมาณจากกองทุน หรือแหล่งทุนในพื้นที่ฯ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 173 164,900.00 4 107,400.00
16 ม.ค. 67 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1 23 25,755.00 25,755.00
4 ก.พ. 67 ประชุมสร้างความเข้าใจการเขาถึงแหล่งทุน 9 5,880.00 5,880.00
21 ก.พ. 67 ประชุมทำแผนงานสุขภาพ/ Localfund 30 30,290.00 30,920.00
22 ก.พ. 67 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการ 54 44,845.00 44,845.00
12 ก.ค. 67 ประชุมติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 3 25 25,320.00 -
16 ส.ค. 67 ประชุมคณะทำงาน/ถอดบทเรียน 32 32,810.00 -

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2567 15:25 น.