สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามพื้นที่

พื้นที่ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 16,300.00 500.00 14,550.00 500.00 0.00 0.00 31,850.00 40,000.00 80%
กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา 38,000.00 18,000.00 0.00 4,750.00 0.00 0.00 60,750.00 80,000.00 76%
รวม 54,300.00 18,500.00 14,550.00 5,250.00 0.00 0.00 92,600.00 120,000.00 77%
สัดส่วน(%) 59% 20% 16% 6% 0% 0% 100%