สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเห็ดอินทรีย์ วิถีพอเพียงโรงเรียนวัดบางศาลา (โรงเรียนวัดบางศาลา)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเห็ดอินทรีย์ วิถีพอเพียงโรงเรียนวัดบางศาลา (โรงเรียนวัดบางศาลา)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดบางศาลา ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสถิตย์พร ชีสกุลรุ่งเรือง(0882829658)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

1.เห็ดนางฟ้าที่ซื้อจากท้องตลาดเพื่อนำมาใช้ประกอบอาหารกลางวันของโรงเรียนราคาค่อนข้างสูง

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ได้เห็ดนางฟ้าในการประกอบอาหารกลางวันที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาด

โรงเรียนได้เห็ดนางฟ้าในการประกอบอาหารกลางวันที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาด

7.00
2 เพื่อให้ได้เห็ดนางฟ้าที่ใช้ในการประกอบอาหารกลางวันที่ปลอดสารเคมี

โรงเรียนได้เห็ดนางฟ้าที่ใช้ในการประกอบอาหารกลางวันที่ปลอดสารเคมี

100.00
3 เพื่อให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเห็นคุณค่าความสำคัญของการเพาะเห็ดนางฟ้ากินเอง

นักเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนจำนวน 65 คน เห็นคุณค่าความสำคัญของการเพาะเห็ดนางฟ้ากินเอง

100.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 65
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน 65 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 0.00 4 20,000.00
19 พ.ย. 61 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการเกษตรในโรงเรียน 0 0.00 0.00
23 พ.ย. 61 ประชุมคณะทำงานและวางแผนการดำเนินงานโครงการ 0 0.00 0.00
2 ม.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62 ดำเนินการเพาะเห็ดนางฟ้าขยายผลโรงเรียนสู่ชุมชน 0 0.00 20,000.00
16 พ.ค. 62 สรุปและรายงานโครงการ 0 0.00 -
8 ก.ค. 62 ประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม 0 0.00 0.00

กิจกรรมดำเนินการเพาะเห็ดนางฟ้าขยายผลสู่ชุมชน ใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 1. ก้อนเห็ดนางฟ้าจำนวน 1,950 ก้อน ก้อนละ 10 บาท รวม 19,500 บาท 2. สายยางสำหรับฉีดน้ำ 20 เมตร 500 บาท

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. โรงเรียนได้เห็ดนางฟ้าในการประกอบอาหารกลางวันที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาด
  2. โรงเรียนเห็ดนางฟ้าที่ใช้ในการประกอบอาหารกลางวันที่ปลอดสารเคมี
  3. ครู นักเรียน ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนจำนวน 65 คน เห็นคุณค่าความสำคัญของการเพาะเห็ดนางฟ้ากินเอง
stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2562 14:10 น.