สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อให้ได้เห็ดนางฟ้าในการประกอบอาหารกลางวันที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาด

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อให้ได้เห็ดนางฟ้าที่ใช้ในการประกอบอาหารกลางวันที่ปลอดสารเคมี

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเห็นคุณค่าความสำคัญของการเพาะเห็ดนางฟ้ากินเอง

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

19 พ.ย. 61 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการเกษตรในโรงเรียน 0.00 -
23 พ.ย. 61 ประชุมคณะทำงานและวางแผนการดำเนินงานโครงการ 0.00 -
2 ม.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62 ดำเนินการเพาะเห็ดนางฟ้าขยายผลโรงเรียนสู่ชุมชน 0.00 -
16 พ.ค. 62 สรุปและรายงานโครงการ 0.00 -
8 ก.ค. 62 ประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม 0.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้