สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเห็ดอินทรีย์ วิถีพอเพียงโรงเรียนวัดบางศาลา (โรงเรียนวัดบางศาลา)

hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 0.00 4 20,000.00
19 พ.ย. 61 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการเกษตรในโรงเรียน 0 0.00 0.00
23 พ.ย. 61 ประชุมคณะทำงานและวางแผนการดำเนินงานโครงการ 0 0.00 0.00
2 ม.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62 ดำเนินการเพาะเห็ดนางฟ้าขยายผลโรงเรียนสู่ชุมชน 0 0.00 20,000.00
16 พ.ค. 62 สรุปและรายงานโครงการ 0 0.00 -
8 ก.ค. 62 ประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม 0 0.00 0.00