สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเห็ดอินทรีย์ วิถีพอเพียงโรงเรียนวัดบางศาลา (โรงเรียนวัดบางศาลา)

assignment
บันทึกกิจกรรม
ประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม31 กรกฎาคม 2562
31
กรกฎาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย wanna
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. โรงเรียนได้วัตถุดิบในการประกอบอาหารเช้าและอาหารกลางวันที่มีต้นทุนต่ำ
 2. โรงเรียนได้วัตถุดิบในการประกอบอาหารเช้าและอาหารกลางวันที่ปลอดสารเคมี
 3. นักเรียน ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน จำนวน 65 คน เห็นคุณค่าความสำคัญของการเพาะเห็ดกินเอง
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. โรงเรียนได้วัตถุดิบในการประกอบอาหารเช้าและอาหารกลางวันที่มีต้นทุนต่ำ
 2. โรงเรียนได้วัตถุดิบในการประกอบอาหารเช้าและอาหารกลางวันที่ปลอดสารเคมี
 3. นักเรียน  ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน  จำนวน  65  คน  เห็นคุณค่าความสำคัญของการเพาะเห็ดกินเอง
ดำเนินการเพาะเห็ดนางฟ้าขยายผลโรงเรียนสู่ชุมชน31 กรกฎาคม 2562
31
กรกฎาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย wanna
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ทำความสะอาดโรงเพาะเห็ด ซึ่งเป็นโรงที่มีอยู่เดิมแล้ว เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการลงก้อนเห็ดนางฟ้า
 2. ลงก้อนเห็ดนางฟ้าที่ได้จัดซื้อมาลงในโรงเห็ดที่ได้เตรียมไว้ มีรายละเอียดดังนี้   2.1 ก้อนเห็ดนางฟ้าจำนวน 1,950 ก้อน * ก้อนละ 10 บาท= 19,500 บาท   2.2 สายยางสำหรับฉีดน้ำ 20 เมตร = 500 บาท
 3. แบ่งเวรครูและนักเรียน เพื่อดูแลโรงเห็ดนางฟ้า ซึ่งมีหน้าที่ เก็บเห็ดนางฟ้า รดน้ำเห็ด ทำความสะอาดโรงเห็ด
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้า ซึ่งเป็นการบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. โครงการอาหารกลางวันได้มีผลผลิตที่ปลอดสารพิษ
 3. โรงเรียนมีรายได้เพิ่มจากการเพาะเห็ดนางฟ้า และสามารถนำรายบได้ในส่วนนี้ไปเป็นทุนเพื่อขยายผลสู่โครงการเกษตรอื่นๆ ต่อไป
ประชุมคณะทำงานและวางแผนการดำเนินงานโครงการ31 กรกฎาคม 2562
31
กรกฎาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย wanna
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ประชุมคณะครูโรงเรียนวัดบางศาลา เพื่อวางแผนในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางศาลา
 2. บรรจุโครงการเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยบูรณาการในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ คาบเศรฐกิจพอเพียง
 3. จัดกลุ่มครูและนักเรียนผู้รับผิดชอบโครงการ
 4. กลุ่มครูและนักเรียนผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการเพาะเห็ด ดูแลโรงเห็ด รดน้ำ เก็บเห็ดขายให้กับโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน หากเหลือจะขายให้กับชุมชนต่อไป
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบางศาลาดำเนินการตามแผนโครงการที่ได้วางไว้

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการเกษตรในโรงเรียน31 กรกฎาคม 2562
31
กรกฎาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย wanna
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการเกษตรในโรงเรียน ณ สถาบันการจัดระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อรับหลักการจัดทำโครงการเกษตรในโรงเรียน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าอบรม นำโครงการที่ได้มีการร่างไปดำเนินงานต่อยังโรงเรียนและชุมชนของตนเอง