สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการ เกษตรมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน (โรงเรียนวัดท่าประดู่)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการ เกษตรมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน (โรงเรียนวัดท่าประดู่)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดท่าประดู่ ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพิเชต และหลี (0818978948)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.694281403752,100.69441157127place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

การดำเนินกิจกรรมอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนวัดท่าประดู่ นักเรียนส่วนใหญ่ผู้ปกครองมีอาชีพตัดยาง ต้องออกจากบ้านไปทำงานตั้งแต่เช้า ส่งผลให้ไม่ได้จัดเตรียมอาหารให้กับนักเรียน
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนไม่ได้รับประทานอาหารเช้าซึ่งเป็นอาหารมือสำคัญ
- ร้อยละ 30 นักเรียนมีภาวะโภชนาการต่ำกว่าเกณฑ์
- ร้อยละ 70 นักเรียนมีภาวะโภชนาการสมวัยตามเกณฑ์ที่กำหนด
  การดำเนินกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาให้กับนักเรียนได้รับประทานอาหารเช้าโดยทางโรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งในการทำอาหารเช้าให้กับนักเรียนซึ่งก็ยังมีปริมาณไม่เพียงพอและอาหารบางอย่างต้องไปจัดหาซื้อมาจากตลาดทำให้เป็นภาระที่เพิ่มมากขึ้น จึงมีแนวทางในการจัดกิจกรรมโครงการเพื่ออาหารกลางวันที่ ยั่งยืน และมีผลผลิตให้กับโรงอาหารได้ตลอดทั้งปี

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารเช้าทุกคน

นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์

80.00
2 เพื่อให้มีวัตุดิบเพียงพอต่อการประกอบอาหารกลางวัน

มีวัตถุดบประกอบอาหารกลางันอย่างเพียงพอ

70.00
3 เพื่อให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการตามช่วงวัยตรงตามเกณฑ์ที่กหนด

นักเรียนมีภาวะโภชนาการตามช่วงวัยตรงตามเกณฑ์ที่กหนด

30.00
4 เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับนักเรียน

นักเรียนมีความรู้และมีทักษะ นำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ หารายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

100.00
5 เพื่อเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน ของการดำเนินกิจกรรมอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและตลอดไป

0.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 150
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 150 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 20.00 2 20,000.00
1 ธ.ค. 61 - 1 เม.ย. 62 ผักพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวา(เตรีบมแปลงปลูกผักในล้อยางรถยนต์) 0 12.00 12,000.00
1 ธ.ค. 61 - 1 เม.ย. 62 เลี้ยงปลาดุกในบ่อซิเมนต์ 0 8.00 8,000.00
  • เลี้ยงปลาดุกในบ่อซิเมนต์
  • ผักพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวา(เตรีบมแปลงปลูกผักในล้อยางรถยนต์)
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • นักเรียนได้รับประทานอาหารเช้า ทุกคน
  • มีวัตถุดิบในการประกอบอาหารอย่างเพียงพอ
  • นักรียนทุกคนมีภาวะโภชนาการตามช่วงวัย ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด
  • นักเรียนมีทักษะความรู้นำไปประกอบอาชีพหารายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
  • มีการดำเนินกิจกรรมย่างยั่งยืนและตลอดไป
stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2562 16:04 น.