สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโมย (โรงเรียนบ้านโมย)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโมย (โรงเรียนบ้านโมย)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านโมย ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศิริวรรณ จิตรอักษร (0980147175)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.6606802200311,100.65368652344place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของนักเรียนที่มีภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐาน
20.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

  1. นักเรียน จำนวน 12 คน มีลักษณะร่างกาย ผอม คิดเป็นร้อยละ 21.36
  2. นักเรียน จำนวน 5 คน มีลักษณะร่างกายอ้วน คิดเป็นร้อยละ 8.90
  3. การประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนต้องซื้อผักจากภายนอก ซึ่งอาจมีสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงหรืออื่นๆ
  4. โรงเรียนบ้านโมย มีพื้นที่น้อย ค่อนข้างมีข้อจำกัดในการปลูกพืช


    เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัส แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชน ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจให้ทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์ ที่มีเป้าหมายมุ่งให้เกิดความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยยึดหลักการ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุมกันในตัวที่ดี ภายใต้เงื่อนไข ความรู้คู่คุณธรรม ที่ต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน ตลอดจนเสริมสร้างจิตใจของคนทั้งชาติทุกระดับชั้น ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบพอเพียง และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โรงเรียนบ้านพอบิด มีนโยบายปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนำความรู้ เห็นความสำคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ขึ้น
stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวัน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการบริโภคตลอดปี โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นภายในโรงเรียนมาประกอบอาหาร และนักเรียนมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน

นักเรียนมีอาหารกลางวันที่ถูกหักโภชนาการและมีโภชนาการสมวัย

178.00
2 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร

นักเรียนมีสุขนิสัยในการรับประทานอาหารที่ดีขึ้น

178.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 178
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
นักเรียนชั้นอนุบาล 1-ป.6 178 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 0.00 3 20,000.00
1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 เพาะต้นอ่อนพืชออร์แกนิค 0 0.00 10,480.00
1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 ปลูกผักปลอดสารพิษ 0 0.00 4,820.00
1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 เลี้ยงปลา 0 0.00 4,700.00

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

กิจกรรมเพาะต้นอ่อนพืชออร์แกนิค
1. เมล็ดพันธุ์ผักบุ้ง 4 กก. กก.ละ 180 บาท รวม 900บาท 2. เมล็ดทานตะวัน 3 กก. กก.ละ 100 บาท รวม 300 บาท 3 เมล็ดถั่วเขียว  2 กก.  กก.ละ 55 บาท รวม 110 บาท 4. ถาดปลูก  40 ใบ ใบละ 35 บาท รวม 1,400 บาท 5. แกลบดำปลูก 22 ถุง ถุงละ 30 บาท รวม 660 บาท 6. ขุยมะพร้าว 11 ถุง ถุงละ 40 บาท รวม 440 บาท 7. กระบอกฉีดน้ำ 5 อัน อันละ 170 บาท รวม 850 บาท 8. ช้อนปลูก 10 อัน อันละ 30 บาท รวม 300 บาท 9. คัตเตอร์ 6 อัน อันละ 20 บาท รวม 120 บาท 10 พลาสติกสีดำ 1 ชุด 500 บาท 11.เหล็กอะลูซิงค์ 1x2x2.3มม.ยาว 6 ม. 14 ท่อน ท่อนละ 350 บาท รวม 4,900 บาท


กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ
1. เมล็ดพันธุ์ผักกาด 2 กระป๋อง กระป๋องละ 50 บาท รวม 100 บาท 2. เมล็ดพันธุ์บวบ 2 กระป๋อง กระป๋องละ 50 บาท รวม 100 บาท 3. เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว 2 กระป๋อง กระป๋องละ 50 บาท รวม 100 บาท 4. บัวรดน้ำขนาดกลาง 6 ใบ ใบละ 120 บาท รวม 720 บาท 5. ล้อยางรถยนต์ตัดพร้อมปลูก 25 อัน อันละ 40 บาท รวม 1,000 บาท 6. ปุ๋ยคอก 10 กระสอบ กระสอบละ 55 บาท รวม 550 บาท 7.ปุ๋ยอินทรีย์ 5 กระสอบ กระสอบละ 200 บาท รวม 1,000 บาท 8.จอบ 5 ด้าม ด้ามละ 250 บาท รวม 1,250 บาท


กิจกรรมเลี้ยงปลา
1. เลี้ยงปลาดุกและปลาสวาย ขุดบ่อกว้าง 2.50 เมตร ยาว4.50 และปูผ้ายางสีดำ รวม 1,600 บาท
3. พันธุ์ปลาดุกและปลาสวายราคาตัวละ 3 บาท ซื้อ1050ตัว รวม  3,100 บาท

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1ปลาดุกเป็นปลาที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพ มีปริมาณแคลอรีและไขมันต่ำ ธาตุปรอทต่ำ มีทั้งวิตามินบี 12 โอเมก้า ทรี และโอเมก้า ซิกซ์ (Omega 6) ซึ่งเป็นกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวที่ร่างกายของเราสร้างเองไม่ได้
2.นักเรียนได้รับประทานปลาที่ปลอดสารพิษ

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2561 13:40 น.