สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโมย (โรงเรียนบ้านโมย)

hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 0.00 3 20,000.00
1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 เพาะต้นอ่อนพืชออร์แกนิค 0 0.00 10,480.00
1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 ปลูกผักปลอดสารพิษ 0 0.00 4,820.00
1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 เลี้ยงปลา 0 0.00 4,700.00