สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโมย (โรงเรียนบ้านโมย)

ปลูกผักปลอดสารพิษ

ปลูกผักปลอดสารพิษ

3 มิถุนายน 2562
โรงเรียนบ้านโมยโรงเรียนบ้านโมย
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.เตรียมสถานที่เพื่อตั้งล้อยาง 2.ครูและนักเรียนตั้งล้อยางเพื่อเตรียมใส่ส่วนผสม 3.เอาดินคลุกเคล้ากับปุ๋ยคอกและขุยมะพร้าวใส่ลงในล้อยางรดน้ำให้ชุ่ม 4.เอาเมล็ดพันธุ์แช่น้ำไว้ 1 คืน 5.เอาเมล็ดพันธุ์มาตั้งผึ่งลมไว้ให้แห้ง 6.เอาเมล็ดพันธุ์หว่านลงในล้อยางกลบด้วยปุ๋ยคอกและรดน้ำให้ชุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-นำผักที่ได้มาเข้าโครงการอาหารกลางวันและจำหน่ายให้กับผู้ปกครองในราคาต้นทุนและแจกให้นักเรียนนำกลับไปรับประทานที่บ้าน

  • ผลผลิตที่ได้
  • ปลูกผักบุ้ง 20 ล้อ เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตป้อนสู่โรงครัวเพื่อทำอาหารให้เด็กรับประทานสัปดาห์ละ 10 กิโลกรัม ตลอดระยะเวลาทำโครงการสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 50 กิโลกรัม
  • ปลูกผักกาดขาว ท่อ เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตป้อนสู่โรงครัวเพื่อทำอาหารให้เด็กรับประทานสัปดาห์ละ 5 กิโลกรัม ตลอดระยะเวลาทำโครงการสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 20 กิโลกรัม
  • ปลูกผักกาดเขียว ท่อ เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตป้อนสู่โรงครัวเพื่อทำอาหารให้เด็กรับประทานสัปดาห์ละ 5 กิโลกรัม ตลอดระยะเวลาทำโครงการสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 20 กิโลกรัม
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,850.00 2,970.00 0.00 0.00 4,820.00 lock_open