สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโมย (โรงเรียนบ้านโมย)

เลี้ยงปลา

เลี้ยงปลา

18 มิถุนายน 2562
โรงเรียนบ้านโมยโรงเรียนบ้านโมย
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.-ขุดบ่อขนาด 2.50×4.50 เมตร ลึก 70 ซ.ม -คลุมชนิดผ้ายาง
-ใช้น้ำประปา พักน้ำ 1 อาทิตย์ ปรับสภาพน้ำด้วย EM และกากน้ำตาล -ปล่อยพันธ์ุปลาผสมสวาย 1500 ตัว 1 บ่อ – งบประมาณในการทำทั้งหมดรวมพันธ์ปลาดุก 4700 บาท

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • นักเรียนได้รับความรู้ในการเตรียมทำบ่อปลา
  • นักเรียนเกิดทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
  • นักเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
  • นักเรียนมีความรู้ด้านการเลี้ยงปลาและต่อยอดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
  • ผลผลิต ได้ปลาดุกสำหรับส่งเข้าโรงครัวใช้ทำอาหารกลางวันสัปดาห์ละ 12 กิโลกรัม ตลอดการทำโครงการ 50 กิโลกรัม
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,700.00 4,700.00 lock_open