สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโมย (โรงเรียนบ้านโมย)

เพาะต้นอ่อนพืชออร์แกนิค

เพาะต้นอ่อนพืชออร์แกนิค

4 กันยายน 2562
wannawanna
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ขั้นตอนในการเพาะต้นอ่อนพืชอออร์แกนิค

  1. เตรียมดิน
  2. เลือกพืชที่ปลูก
  3. ดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยธรรมชาติ
  4. เก็บเกี่ยวผลผลิต
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ผลผลิตที่ได้
  • ปลูกผักโรสโอค 1แปลง เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตป้อนสู่โรงครัวเพื่อทำอาหารให้เด็กรับประทานสัปดาห์ละ 5 กิโลกรัม ตลอดระยะเวลาทำโครงการสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 20 กิโลกรัม
  • ปลูกผักเรสโอค 1 แปลง เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตป้อนสู่โรงครัวเพื่อทำอาหารให้เด็กรับประทานสัปดาห์ละ 5 กิโลกรัม ตลอดระยะเวลาทำโครงการสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 20 กิโลกรัม
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 10,480.00 0.00 0.00 10,480.00 lock_open