สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโมย (โรงเรียนบ้านโมย)

assignment
บันทึกกิจกรรม
เพาะต้นอ่อนพืชออร์แกนิค4 กันยายน 2562
4
กันยายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย wanna
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ขั้นตอนในการเพาะต้นอ่อนพืชอออร์แกนิค

 1. เตรียมดิน
 2. เลือกพืชที่ปลูก
 3. ดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยธรรมชาติ
 4. เก็บเกี่ยวผลผลิต
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิตที่ได้
 • ปลูกผักโรสโอค 1แปลง เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตป้อนสู่โรงครัวเพื่อทำอาหารให้เด็กรับประทานสัปดาห์ละ 5 กิโลกรัม ตลอดระยะเวลาทำโครงการสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 20 กิโลกรัม
 • ปลูกผักเรสโอค 1 แปลง เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตป้อนสู่โรงครัวเพื่อทำอาหารให้เด็กรับประทานสัปดาห์ละ 5 กิโลกรัม ตลอดระยะเวลาทำโครงการสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 20 กิโลกรัม
เลี้ยงปลา18 มิถุนายน 2562
18
มิถุนายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย โรงเรียนบ้านโมย
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.-ขุดบ่อขนาด 2.50×4.50 เมตร ลึก 70 ซ.ม -คลุมชนิดผ้ายาง
-ใช้น้ำประปา พักน้ำ 1 อาทิตย์ ปรับสภาพน้ำด้วย EM และกากน้ำตาล -ปล่อยพันธ์ุปลาผสมสวาย 1500 ตัว 1 บ่อ – งบประมาณในการทำทั้งหมดรวมพันธ์ปลาดุก 4700 บาท

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • นักเรียนได้รับความรู้ในการเตรียมทำบ่อปลา
 • นักเรียนเกิดทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • นักเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • นักเรียนมีความรู้ด้านการเลี้ยงปลาและต่อยอดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • ผลผลิต ได้ปลาดุกสำหรับส่งเข้าโรงครัวใช้ทำอาหารกลางวันสัปดาห์ละ 12 กิโลกรัม ตลอดการทำโครงการ 50 กิโลกรัม
ปลูกผักปลอดสารพิษ3 มิถุนายน 2562
3
มิถุนายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย โรงเรียนบ้านโมย
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.เตรียมสถานที่เพื่อตั้งล้อยาง 2.ครูและนักเรียนตั้งล้อยางเพื่อเตรียมใส่ส่วนผสม 3.เอาดินคลุกเคล้ากับปุ๋ยคอกและขุยมะพร้าวใส่ลงในล้อยางรดน้ำให้ชุ่ม 4.เอาเมล็ดพันธุ์แช่น้ำไว้ 1 คืน 5.เอาเมล็ดพันธุ์มาตั้งผึ่งลมไว้ให้แห้ง 6.เอาเมล็ดพันธุ์หว่านลงในล้อยางกลบด้วยปุ๋ยคอกและรดน้ำให้ชุ่ม

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-นำผักที่ได้มาเข้าโครงการอาหารกลางวันและจำหน่ายให้กับผู้ปกครองในราคาต้นทุนและแจกให้นักเรียนนำกลับไปรับประทานที่บ้าน

 • ผลผลิตที่ได้
 • ปลูกผักบุ้ง 20 ล้อ เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตป้อนสู่โรงครัวเพื่อทำอาหารให้เด็กรับประทานสัปดาห์ละ 10 กิโลกรัม ตลอดระยะเวลาทำโครงการสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 50 กิโลกรัม
 • ปลูกผักกาดขาว ท่อ เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตป้อนสู่โรงครัวเพื่อทำอาหารให้เด็กรับประทานสัปดาห์ละ 5 กิโลกรัม ตลอดระยะเวลาทำโครงการสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 20 กิโลกรัม
 • ปลูกผักกาดเขียว ท่อ เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตป้อนสู่โรงครัวเพื่อทำอาหารให้เด็กรับประทานสัปดาห์ละ 5 กิโลกรัม ตลอดระยะเวลาทำโครงการสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 20 กิโลกรัม