สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโมย (โรงเรียนบ้านโมย)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 เพาะต้นอ่อนพืชออร์แกนิค 178 10,480.00 10,480.00
1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 ปลูกผักปลอดสารพิษ 178 4,820.00 4,820.00
1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 เลี้ยงปลา 178 4,700.00 4,700.00
รวม 534 20,000.00 3 20,000.00