สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวัน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการบริโภคตลอดปี โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นภายในโรงเรียนมาประกอบอาหาร และนักเรียนมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 เพาะต้นอ่อนพืชออร์แกนิค 0.00 -
1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 ปลูกผักปลอดสารพิษ 0.00 -
1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 เลี้ยงปลา 0.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้