สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ยุวเกษตร) โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ (โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ยุวเกษตร) โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ (โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกัญจน์ชญา คงศรี (0922422996)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ ม.2 ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.839505754786,100.32273581824place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ไกล มีฐานยากจน ภาวการณ์เจริญเติบโตของนักเรียนในปีการศึกษา 2561 นักเรียนอยู่ในภาวะเตี้ย ค่อนข้างเตี้ย ร้อยละ 2.65 ในปีการศึกษา 2561 การดำเนินการจัดการอาหารกลางวันของโรงเรียนดำเนินการโดยทำสัญญาจ้างแม่ครัวมาประกอบอาหารให้นักเรียนวันละ3คนๆละ500บาท โดยโรงเรียนเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบในการปรุงอาหาร โดยการซื้อหานำผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียนมาประกอบอาหารบ้างเพื่อแก้ปัญหาอาหารกลางวันของนักเรียน

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 นักเรียนมีความรู้ และ ทักษะพื้นฐานในการ ดำรงชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง

นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

83.00
2 เพื่อให้นักเรียนได้สืบสานและห่วงแหน วัฒนธรรมการเกษตรที่ กำลังจะสูญหาย

นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ไข

83.00
3 เพื่อนำหลักการทางการเกษตรตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการ การเรียนการสอนรู้ในสถานศึกษา

1.นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการปลูกผัก

2.นักเรียนกินผักปลอดสารพิษอาหารกลางวัน

83.00
4 เพื่อเกิดแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชน

นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงไก่ การปลูกผัก

0.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 94
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มยุวเกษตร นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 94 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 1,010.00 2 10,000.00
1 พ.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 เก็บผักสวนครัว /ผักปลอดสารพิษ และไข่ไก่ ส่งโครงการอาหารกลางวัน 0 10.00 0.00
7 มิ.ย. 62 กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ 0 1,000.00 10,000.00
8 - 18 ก.ค. 62 ทำแปลงผัก ้ด้วยอิฐบล็อก /ปลูกผักสวนครัว ผักปลอดสารพิษ 0 0.00 -

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2561 14:37 น.