สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ยุวเกษตร) โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ (โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์)

hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 1,010.00 2 10,000.00
1 พ.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 เก็บผักสวนครัว /ผักปลอดสารพิษ และไข่ไก่ ส่งโครงการอาหารกลางวัน 0 10.00 0.00
7 มิ.ย. 62 กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ 0 1,000.00 10,000.00
8 - 18 ก.ค. 62 ทำแปลงผัก ้ด้วยอิฐบล็อก /ปลูกผักสวนครัว ผักปลอดสารพิษ 0 0.00 -