สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ยุวเกษตร) โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ (โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์)

เก็บผักสวนครัว /ผักปลอดสารพิษ และไข่ไก่ ส่งโครงการอาหารกลางวัน

เก็บผักสวนครัว /ผักปลอดสารพิษ และไข่ไก่ ส่งโครงการอาหารกลางวัน

29 สิงหาคม 2562
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.นักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน...313.........คน ร่วมกันเก็บผักปลอดสารพิษ จำนวน ....15.....กิโลกรัม/สัปดาห์ และไข่ไก่....25......ฟอง/สัปดาห์ ส่งให้กับโครงการอาหารกลางวัน

2.แม่ครัวนำผักที่ปลูกในโรงเรียน และไข่ไก่ จัดเป็นเมนูอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้ทาน จำนวน....313.....คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.นักเรียน จำนวน.....313.......คน ได้กินอาหารกลางวันที่มีเมนูผัก เช่น ผักบุ้ง ผักกาด ฯลฯ เพิ่มมากขึ้น

2.แม่ครัวนำผักที่ปลูกในแปลง และไข่ไก่จัดทำเป็นเมนูอาหารให้กับนักเรียน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open