สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ยุวเกษตร) โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ (โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์)

เก็บผักสวนครัว /ผักปลอดสารพิษ และไข่ไก่ ส่งโครงการอาหารกลางวัน29 สิงหาคม 2562
29
สิงหาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.นักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน...313.........คน ร่วมกันเก็บผักปลอดสารพิษ จำนวน ....15.....กิโลกรัม/สัปดาห์ และไข่ไก่....25......ฟอง/สัปดาห์ ส่งให้กับโครงการอาหารกลางวัน

2.แม่ครัวนำผักที่ปลูกในโรงเรียน และไข่ไก่ จัดเป็นเมนูอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้ทาน จำนวน....313.....คน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.นักเรียน จำนวน.....313.......คน ได้กินอาหารกลางวันที่มีเมนูผัก เช่น ผักบุ้ง ผักกาด ฯลฯ เพิ่มมากขึ้น

2.แม่ครัวนำผักที่ปลูกในแปลง และไข่ไก่จัดทำเป็นเมนูอาหารให้กับนักเรียน