สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ยุวเกษตร) โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ (โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์)

กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่

กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่

7 มิถุนายน 2562
โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.เตรียมโรงเรือนสำหรับเลี้ยงไก่ไข จำนวน 1โรงเรือนโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน.....313.......คน ช่วยกันทำความสะอาดโรงเรือน

2.ซื้อไก่ไข่อายุ 45 วัน จำนวน.......50.....ตัว พร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเลี้ยง เช่น รางน้ำไก่ รางอาหาร จำนวน.....5......ชุด

3.แบ่งนักเรียน จำนวน....5....คน ในการรับผิดชอบเลี้ยงไก่ เช่น การทำความสะอาดกรง การให้น้ำ อาหารไก่5

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีไก่ไข่พร้อมไข่ จำนวน...50.......ตัว
2.นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการดูแลเลี้ยงไก่ไข่ได้

3.ไข่ที่ได้จากการเลี้ยงนำไปขายให้กับสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนแล้วโครงการอาหารกลางวันซื้อไข่มาประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

4.นักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ

5.นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ปลอดสารพิษ

6.นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถแนะนำผู้อื่นได้

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 lock_open