สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ยุวเกษตร) โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ (โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์)

กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่7 มิถุนายน 2562
7
มิถุนายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.เตรียมโรงเรือนสำหรับเลี้ยงไก่ไข จำนวน 1โรงเรือนโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน.....313.......คน ช่วยกันทำความสะอาดโรงเรือน

2.ซื้อไก่ไข่อายุ 45 วัน จำนวน.......50.....ตัว พร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเลี้ยง เช่น รางน้ำไก่ รางอาหาร จำนวน.....5......ชุด

3.แบ่งนักเรียน จำนวน....5....คน ในการรับผิดชอบเลี้ยงไก่ เช่น การทำความสะอาดกรง การให้น้ำ อาหารไก่5

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีไก่ไข่พร้อมไข่ จำนวน...50.......ตัว
2.นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการดูแลเลี้ยงไก่ไข่ได้

3.ไข่ที่ได้จากการเลี้ยงนำไปขายให้กับสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนแล้วโครงการอาหารกลางวันซื้อไข่มาประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

4.นักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ

5.นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ปลอดสารพิษ

6.นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถแนะนำผู้อื่นได้